O djelovanju Suda 

Sud ?asti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori utemeljen je 1989. godine. 

Zada?a Suda je sprije?iti nepošteno, štetno, nemoralno, neprihvatljivo i drugo ponašanje gospodarskih subjekata protivno dobrim poslovnim obi?ajima, osnovnim na?elima obveznog prava te drugim pravilima koja vrijede u poslovanju. Na taj na?in nastoji utjecati na zdravo, konkurentsko i natjecateljsko djelovanje i poslovanje. 

Svojim djelovanjem Sud pridonosi i razvoju izvansudskog rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj te promicanju zaštite potroša?a. 

Dugogodišnja praksa Suda je nastojanje da se svaki spor riješi mirnim putem, a od 2000. godine prethodni postupak mirenja je Pravilnikom o Sudu ?asti propisan kao obavezan stadij prvostupanjskog postupka. U tom postupku nastoji se pomo?i strankama u sporu da sagledaju svoje pozicije, prepoznaju svoj interes, prona?u zajedni?ko rješenje i sklope nagodbu. Time stranke imaju mogu?nost spor riješiti u jednom danu, a ošte?ena stranka i pred ovim Sudom ostvariti svoje potra?ivanje. 

Od 2005. godine, na temelju Ovršnog zakona, nagodbe zaklju?ene pred Sudom su ovršne isprave. Velik broj sporova okon?an je zaklju?ivanjem nagodbe ili prijaviteljevim povla?enjem prijave, nakon što je u prethodnom postupku mirenja ostvario svoje potra?ivanje. Na taj na?in Sud pridonosi rastere?enju redovnih i specijaliziranih sudova, razvoju tolerancije u društvu te pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tr?išta. 

Sud je nezavisan i samostalan u odlu?ivanju, a sudi na temelju Ustava, me?unarodnih ugovora, zakona, podzakonskih akata, op?ih akata Komore, osnovnih na?ela obveznih odnosa utemeljenih Zakonom o obveznim odnosima, a posebno na?ela savjesnosti i poštenja u obveznim odnosima i u skladu s moralom društva. 

Nadle?nost Suda utvr?ena je Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori, Statutom Komore i Pravilnikom o Sudu ?asti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine, broj 66/06., 114/06., 129/07., 8/08., i 74/15. i 6/18. u nastavku: Pravilnik). Prema navedenim propisima, Sud odlu?uje o povredama pravila morala (dobrih poslovnih obi?aja) u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa roba i usluga, o neizvršavanju obveza ?lanica Komore, kao i zbog povrede Statuta i drugih op?ih akata Komore, bilo da to ?lanice u?ine u me?usobnom poslovanju ili prema tre?ima. O ovim povredama Sud odlu?uje i u potroša?kim sporovima. Tako definirana nadle?nost i raznovrsnost registriranih djelatnosti koju obavljaju ?lanice Hrvatske gospodarske komore omogu?uje Sudu rješavanje svih trgova?kih i potroša?kih sporova (sektorska pokrivenost). 

Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Odluka o odre?ivanju tijela i dodjeli financijskih sredstava za alternativno rješavanje potroša?kih sporova za 2017. godinu), donesenom na temelju Zakona o alternativnom rješavanju potroša?kih sporova (Narodne novine broj 121/16.), Sud je odre?en kao tijelo za provedbu postupka alternativnog rješavanja potroša?kih sporova proizašlih iz online i offline transakcija. Istom odlukom mu je, kao jednom od najkvalitetnijih tijela za provedbu tog postupka, za 2017. dodijeljeno 70.000 kuna za sufinanciranje provedbe alternativnog rješavanja potroša?kih sporova. 

Sud provodi postupak alternativnog rješavanja potroša?kih sporova u sljede?im potroša?kim sektorima:

- potroša?ka roba - obrazovanje - elektri?na energija i voda - financijske usluge - op?e potroša?ke usluge - usluge za slobodno vrijeme - poštanske usluge i elektroni?ke komunikacije - prijevozne usluge – ostalo. 

Europska komisija registrirala je Sud, na temelju Odluke Ministarstva, na Platformi za online rješavanje potroša?kih sporova nastalih oko doma?e i prekograni?ne kupnje putem interneta. 

Postupak pred Sudom regulira njegov Pravilnik, a na pitanja procesnopravne naravi koja njime nisu ure?ena na odgovaraju?i se na?in na temelju ?lanka 8. Pravilnika primjenjuju odredbe Zakona o parni?nom postupku, osim odredbi o presudi na temelju priznanja, presudi zbog ogluhe, presudi zbog izostanka, sudskoj nagodbi, povratu u prijašnje stanje, ponavljanju postupka i reviziji. 

Postupak se pokre?e pisanom prijavom na hrvatskom jeziku i latini?nom pismu. Stranke mogu prijavu podnijeti u papirnatom obliku te ju dostaviti poštom ili neposredno u sjedište Suda u kojem slu?aju se, sukladno odredbi ?lanka 18. Pravilnika, prijava i prilozi predaju u tri primjerka za Sud, a za dostavu protivnoj strani u onolikom broju primjeraka koliko ima prijavljenih

Prijava se mo?e podnijeti i putem elektroni?kog obrasca prijave

U postupcima pred ovim Sudom stranke nemaju obvezu pla?anja pristojbi, kao ni podmirivanja troškova postupka mirenja 

Troškove postupka koje ?ine osobni troškovi stranaka i zastupnika u vezi s njihovim dolaskom na Sud, nagrada odvjetnika, u potroša?kim sporovima snose same stranke. U tim sporovima, troškove izvo?enja dokaza saslušanjem svjedoka, odnosno vješta?enjem, snosi stranka koja je predlo?ila izvo?enje dokaza. Na navedene troškove postupka, u sporovima koji nisu potroša?ki, odgovaraju?e se primjenjuju mjerodavne odredbe Zakona o parni?nom postupku. 

Subjektivni i objektivni rok propisan je za podnošenje prijave, pa tako stranka mo?e podnijeti prijavu u roku od šest mjeseci od dana saznanja o u?injenoj povredi i u?inioca, odnosno u roku od godine dana od kada je povreda u?injena. 

Protiv ?lanice Hrvatske gospodarske komore postupak pred Sudom mogu dobrovoljno pokrenuti doma?e i strane fizi?ke, odnosno pravne osobe neovisno o slo?enosti i vrijednosti predmeta spora. Postupak se vodi na hrvatskom jeziku i latini?nom pismu. 

Prijavitelj mo?e, ne navode?i razloge, povu?i prijavu u bilo kojem stadiju postupka pa tako i u ?albenom postupku, sve do donošenja drugostupanjske odluke. 

Radnje u postupku potroša? mo?e poduzimati osobno ili putem punomo?nika koji mo?e, ali i ne mora biti odvjetnik, dok pravnu osobu (trgovca) u postupku mo?e zastupati zastupnik po zakonu ili djelatnik po punomo?i, prokurist ili odvjetnik po punomo?i. 

Sud ?e odbaciti prijavu rješenjem (na temelju ?lanka 23. Pravilnika):

 1. Ako prijavljeni nije ?lan Hrvatske gospodarske komore ili je prestao postojati;
 2. Ako je prijava podnesena zbog povrede o kojoj je Sud ve? raspravljao i odlu?io;
 3. Ako je prijava podnesena zbog povrede o kojoj je pred Sudom zaklju?ena nagodba;
 4. Ako je prijava podnesena po proteku roka za podnošenje prijave ili
 5. Ako iz navoda sadr?anih u prijavi proizlazi da Sud nije nadle?an za odlu?ivanje u toj pravnoj stvari. 

Naj?eš?e povrede pravila morala (dobrih poslovnih obi?aja) zbog kojih se podnose prijave ovome Sudu su:

 • prodaja proizvoda ili pru?anje usluga loše kvalitete pod vidom dobre kvalitete;
 • svjesno preuzimanje obveza bez namjere da ih se ispuni;
 • namjerno zaklju?ivanje nejasnih ili nepotpunih ugovora u prometu roba i usluga;
 • neistinita reklama na štetu drugih trgova?kih društava ili potroša?a;
 • svjesno postupanje kojim se drugima mo?e prouzro?iti šteta;
 • prekora?enje dopuštene samopomo?i radi pribavljanja ili zaštite svojih prava;
 • povrede odredbi strukovnih kodeksa u pogledu ?lanica na koje se kodeks primjenjuje;
 • postupak ili propust usmjeren na rušenje ugleda drugih gospodarstvenika. 

Sud ?asti djeluje kao prvostupanjski i drugostupanjski sud. 

Prvostupanjski postupak jam?i strankama dvojaki na?in rješavanja sporova, i to:

 1. Prethodnim postupkom mirenja– prvi stadij postupka. Nagodbe zaklju?ene u tom postupku imaju svojstvo ovršne isprave. 
 1. Raspravama pred prvostupanjskimvije?em i donošenjem presude – drugi stadij postupka, koji se provodi ako stranke ne postignu nagodbu ili ne pristupe mirenju. 

Stranke su zaklju?ivale nagodbu i u raspravnom postupku pred prvostupanjskim vije?em. Nagodbe zaklju?ene u raspravnom postupku obvezuju?e su za stranke, kao i nagodbe zaklju?ene u prethodnom postupku mirenja i ovršne su isprave. 

Ako uredno pozvan prijavitelj izostane s rasprave, a svoj izostanak ne opravda u roku od osam dana od dana odr?avanja rasprave, smatrat ?e se da je povukao prijavu, o ?emu ?e predsjednik Vije?a donijeti rješenje. Rasprave se mogu odr?avati i u odsutnosti uredno pozvanoga prijavljenog. 

Djelovanje Suda je decentralizirano. Prethodne postupke mirenja mogu?e je, kada su za to ispunjeni propisani uvjeti, provoditi, a u slu?aju neuspješnog mirenja odrediti prvostupanjsko vije?e i odr?ati ro?išta, u sjedištu neke od ?upanijskih komora. Radi toga su odre?eni i voditelji postupka Suda po ?upanijskim komorama, a na listu sudaca imenovani su suci iz cijele Hrvatske. Time je zadovoljeno na?elo pristupa Sudu te zajam?ena geografska pokrivenost. 

Ako stranke ne postignu mirno rješenje spora u prethodnom postupku mirenja, a u daljnjem se postupku utvrdi odgovornost ?lanice, Sud mo?e presudom izre?i mjere društvene stege:

 • Opomenu,
 • Javnu opomenu uz objavljivanje na sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore,
 • Javnu opomenu uz objavljivanje u tisku i na web-stranici Hrvatske gospodarske komore.

U dosadašnjim postupcima Sud je primjenjivao sve spomenute mjere. 

U drugostupanjskom postupku Sud odlu?uje o ?albama podnesenim protiv prvostupanjskih presuda i rješenja. Stranke mogu ?albu predati Sudu neposredno u pisanom obliku ili poslati poštom, odnosno podnijeti putem elektroni?kog obrasca za podnošenje ?albe

Sud sudi u vije?ima od po tri suca u prvostupanjskom postupku i po pet sudaca u drugostupanjskom postupku. 

U potroša?kim sporovima:

U prvom stupnju sudi vije?e sastavljeno od predsjednika vije?a – neovisnog pravnog stru?njaka, jednog ?lana s liste sudaca prvostupanjskih vije?a iz redova potroša?a i jednog ?lana s liste sudaca prvostupanjskih vije?a iz reda trgovaca – ?lanica Hrvatske gospodarske komore, 

U drugom stupnju sudi vije?e sastavljeno od predsjednika vije?a i dvaju ?lanova vije?a  neovisnih pravnih stru?njaka te jednog ?lana s liste sudaca drugostupanjskih vije?a iz redova potroša?a i jednog ?lana s liste sudaca drugostupanjskih vije?a iz reda trgovaca – ?lanica HGK. 

Sud ne obavlja poslove pravne pomo?i, ali stranke mogu prije pokretanja postupka, neposredno ili putem interneta, e-maila ili brošure, dobiti potpunu informaciju o nadle?nosti Suda, o mjerama koje mo?e izricati, o tijeku postupka, o obveznim elementima prijave te o karakteristikama ovog oblika izvansudskog rješavanja sporova. 

Sud je objavio:

Sud vodi i registar pravomo?no izre?enih mjera te na zahtjev ?lanice ili ureda dr?avne uprave pojedine ?upanije izdaje uvjerenje o neizricanju mjere kao dokaz njezina ugleda. Za izdavanje uvjerenja ne napla?uje se pristojba. Takva su uvjerenja izdavana u svrhu:

 • sudjelovanja ?lanica na javnim natje?ajima,
 • izdavanja ili produ?enja licencije za obavljanje cestovnog prijevoza putnika i tereta u cestovnom prometu,
 • obavljanja taksi slu?be,
 • upisa stranih tvrtki u Registar uvoznika,
 • izdavanja licencije za prijem u?enika na naukovanje. 
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站