Upis u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina


Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina agent posredovanja u prometu nekretnina fizi?ka je osoba koja je polo?ila stru?ni ispit za agenta i upisana je u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.

Osoba koja je polo?ila stru?ni  ispit za agenta podnosi Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta na obrascu I.-1 zahtjev za upis u Imenik agenata.

Dokumentacija za isho?enje Rješenja o upisu u Imenik agenata mo?e se dostaviti klasi?nom poštom ili putem E-postupka.

1. Klasi?nom poštom na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Uprava za trgovinu i unutarnje tr?ište

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

 Kandidat zahtjevu prila?e dokaze o:

  • Dokaz o završenom školovanju (srednje stru?ne spreme – Svjedod?ba o završenom ispitu, odnosno Diploma za višu i visoku stru?nu spremu-preslika)
  • Potvrda o polo?enom stru?nom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina - preslika
  • 35,00 kuna dr?avnih biljega ili uplata na ra?un Dr?avnog prora?una: broj ra?una: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgova?kog društva/MB obrta

2E-POSTUPAK za isho?enje odobrenja za upis agenata za posredovanje u prometu nekretnina u Imenik agenata

  • Obrazac se ispuni i vlastoru?no potpiše
  • Obrazac se s naslovom: e-zahtjev-nekretnine  pošalje na e-poštu pisarnica@mingo.hr, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati ( uplata na  ra?un Dr?avnog prora?una: broj ra?una: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgova?kog društva/MB obrta)
  • pristojbe na ra?un – sve u skeniram PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasi?nom poštom ili fizi?kim putem
  • Odobrenje/rješenje za upis u Imenik agenata mo?e se na zahtjev od nadle?nog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasi?nom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

 

Ministarstvo gospodarstva dostaviti ?e rješenje o upisu agenta u Imenik HGK, temeljem kojeg ?e Sektor za trgovinu HGK izvršiti upisu agenta u Imenik.

Imenik sadr?i slijede?e podatke:
– Registarski broj upisa u Imenik
– Datum upisa
– Broj i datum rješenja Ministarstva  o upisu agenta u Imenik
– Podaci o agentu: ime, prezime, stru?na sprema, datum polaganja ispita za agenta.
– Podaci o poslovnom subjektu u kojem je agent zaposlen: mati?ni broj, oznaku da li se radi o trgova?kom društvu, trgovcu pojedincu  ili obrtniku, naziv i sjedište, telefon, fax, e-mail

Agent je du?an svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Imeniku prijaviti Sektoru za trgovinu Hrvatske gospodarske komore u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Imenik.

Promjene podataka dostavljaju se na adresu:

Hrvatska gospodarska komora, Sektor za trgovinu, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, e-mail: nekretnine@www.taikochao.com; tel: 01/4561-664, fax: 01/4561-542.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站