Povijest Sudišta 

Stalno arbitra?no sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pru?a doma?im i stranim poduzetnicima usluge organizacije arbitra?nog rješavanja sporova. Sudište omogu?ava strankama da njihov spor u razumnom roku pravomo?no riješe osobe od njihovog povjerenja. Sudište ima dugu tradiciju. Prva institucionalna arbitra?a pri Komori u Zagrebu osnovana je još 1853. godine. Nakon 1945. godine arbitra?a prekida s radom, da bi bila ponovno ustanovljena 1965. godine. Idu?ih 25 godina Sudište uspješno djeluje kao arbitra?na institucija, rješavaju?i trgova?ke sporove bez me?unarodnog obilje?ja. Nakon što je 1991. godine Republika Hrvatska stekla nezavisnost, Sudište postupno preuzima i arbitra?ne sporove s me?unarodnim obilje?jem.

 

Usluge Sudišta

Sudište kao najstarija i najve?a arbitra?na institucija u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o arbitra?i, va?e?im Zagreba?kim pravilima i aktima Sudišta, pru?a sljede?e usluge:

  • organizira arbitra?no rješavanje sporova izme?u doma?ih i stranih pravnih i fizi?kih osoba
  • organizira arbitra?no rješavanje sporova izme?u doma?ih i stranih pravnih i fizi?kih osoba i prema posebnim pravilima o ubrzanom arbitra?nom postupku
  • na zahtjev stranaka pru?a organizacijsku i tehni?ku potporu i u ad hoc arbitra?nim postupcima
  • na zahtjev stranaka ovlaštenik imenovanja Sudišta djeluje kao ovlaštenik imenovanja i u ad hoc arbitra?nim postupcima te u drugim vrstama postupaka 

 

Kontakt podaci Stalnog arbitra?nog sudišta 

Hrvatska gospodarska komora
Rooseveltov trg 2
p.p. 630
HR-10000 Zagreb
tel: +385 (0)1 4848-622, 4848-623
fax: +385 (0)1 4848-625
e-mail: sudiste@www.taikochao.com

Dopise i podneske upu?ene Stalnom arbitra?nom sudištu adresirajte na Rooseveltov trg 2, p.p. 630. 

Tajništvo Stalnog arbitra?nog sudišta nalazi se na adresi Rooseveltov trg 2, Zagreb.

 

Dvorana A; Izvor: HGK.

Dvorana C; Izvor: HGK.

 

 Vije?nica; Izvor: HGK.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站