Zajednica za unapre?enje intelektualnog kapitala


Zajednica je osnovana 2001. godine.

Predsjednik Zajednice je prof. dr. sc. Marko Kolakovi?, Bordero d.o.o. Zagreb i redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu (Izabran na 4. izbornoj sjednici odr?anoj 14. studenog  2019. g.)

Zamjenik predsjednika je dr. sc. Mario Weber, Lamaro digital d.o.o. Zagreb (Izabran na 4. izbornoj sjednici odr?anoj 14. studenog 2019.g.)

Poslovni tajnik Zajedince je prof. dr. sc. Petar Miševi?, savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore i voditelj Odjela za obrazovanje, kvalitetu i informacijsku sigurnost. (imenovan na 4. izbornoj sjednici odr?anoj 14. studenog 2019.g.)


?lanice Zajednice su  sva trgova?ka društva, sve pravne i fizi?ke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj i  ?lanice su Hrvatske gospodarske komore, a u okviru svoje djelatnosti unapre?uju podru?je intelektualnog kapitala.

Ekonomski smisao

Za novu ekonomiju 21. stolje?a intelektualni kapital je ono što je kao klju?ni ekonomski razvojni faktor za tisu?ljetnu agrarnu epohu bila zemlja, a za industrijsku epohu financijski kapital i manualni rad.
U upravljanju intelektualnim kapitalom i upravljanju znanjem mnoge tvrtke danas vide mogu?i odgovor na suvremenu poslovnu realnost.

Vizija

Doprinijeti konkurentnoj sposobnosti hrvatskog gospodarstva u 21. stolje?u na bazi razvoja hrvatskog modela mjerenja, upravljanja i kapitaliziranja postoje?eg intelektualnog kapitala pojedinca, tvtki i nacionalne ekonomije.

Zada?a

Individualna iskustva iz prošlosti i viziju budu?nosti pretvoriti u kolektivno znanje i konkretno djelovanje koje ?e doprinositi stvaranju vrijednosti u sadašnjosti.

Ciljevi

  • stvaranje i širenje svijesti o zna?aju IK za uspješno poslovanje na mikro i makro razini, prenošenje teoretskih spoznaja u poslovnu praksu stvaranje tr?išta znanja uvo?enje mjernog sustava za kontrolu u?inkovitosti poslovanja
  • poticanje pozitivnih promjena u gospodarstvu na temelju primjera tvrki ?lanica
  • objedinjavanje iskustva tvrtki na podru?ju IK u studiju koja bi drugima dala smjernice
  • povezivanje fakulteta s gospodarstvom u svrhu intenzivnije suradnje
  • kreiranje informacijske baze znanja - iskustva, spoznaje, savjeti

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站