Vrijeme odr?avanja: 20.02.2020.

Objavljeno: 12. 02. 2020. , A?urirano: 13. 02. 2020.

U ?etvrtak, 20 velja?e, u 11 sati, u ?upanijskoj komori Virovitica, na adresi Trg kralja Tomislava 6, odr?at ?e se 1. sjednica Strukovne grupe drvno-prera?iva?ke industrije pod predsjedanjem predsjednika Strukovne grupe Damira Kelave.

?lanovi Strukovne grupe analizirat ?e aktualno stanje u drvno-prera?iva?koj industriji Viroviti?ko-podravske ?upanije te raspravljati o problemima s kojima se susre?u u svakodnevnom poslovanju.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站