Vrijeme odr?avanja: 19.02.2020.

Objavljeno: 17. 01. 2020. , A?urirano: 13. 02. 2020.

Seminar je otkazan!

Me?unarodna trgova?ka komora (ICC) Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora - ?upanijska komora Rijeka s velikim vas zadovoljstvom pozivaju na seminar Nova Incoterms® 2020 pravila koji ?e se odr?ati u srijedu, 19. velja?e, u 9 sati, u Rijeci, u ?upanijskoj komori Rijeka, na adresi Bulevar oslobo?enja 23, u Velikoj dvorani u prizemlju.

ICC je u rujnu 2019. objavio nova Incoterms 2020 pravila, globalno priznati standard o upotrebi doma?ih i me?unarodnih trgovinskih pojmova, ?iji je cilj trgovcima diljem svijeta pru?iti sigurnost i jasno?u u poslovanju. 

Incoterms 2020 pravila stupila su na snagu 1. sije?nja 2020. godine te vam ovaj seminar pod vodstvom renomirane me?unarodne stru?njakinje pru?a mogu?nost pravovremene pripreme. Tim povodom Pravila su prevedena na hrvatski jezik te je polaznicima dostupno novo tiskano dvojezi?no hrvatsko-englesko izdanje.

Pristupa?niji i lakši za upotrebu, Incoterms 2020 pravila uklju?uju detaljnija objašnjenja s poboljšanom grafikom za ilustraciju odgovornosti uvoznika i izvoznika za svako Incoterms pravilo.

Teme seminara:

 • klju?ne razlike izme?u Incoterms® 2020 pravila i onih u ina?ici 2010
 • odabir ispravnog pariteta na primjerima iz prakse, uklju?ivo i u odnosu na korištenje dokumentarnih akreditiva
 • studije slu?aja

Kome je seminar namijenjen?

Ovaj interaktivni seminar namijenjen je svima onima koji su uklju?eni u me?unarodnu trgovinu:

 • korporativnim pravnicima, odvjetnicima i konzultantima koji pregovaraju i pripremaju me?unarodne kupoprodajne ugovore
 • menad?erima i stru?njacima koji se bave nabavom, prodajom, otpremom, logistikom i financijama.

Predava?ica

Valle García de Novales je odvjetnica specijalizirana za trgova?ko pravo, partnerica u A\V ASESORES, A.I.E. (Španjolska) i ?lanica Komisije za trgova?ko pravo i praksu ICC-ja. García de Novales posjeduje preko 25 godina iskustva u svojstvu korporativne pravnice koja se bavi prekograni?nim transakcijama, a redovita je predava?ica i trenerica na sveu?ilištima i u tvrtkama na temu me?unarodnih ugovora, Incoterms pravila, dokumentarnih akreditiva i inozemnih ulaganja.

Radni jezik: engleski i hrvatski jezik uz osigurao simultano prevo?enje.

Kotizacija i uvjeti prijave     

Iznos kotizacije

Redovna cijena: 1.390,00 kuna

 • 30% popusta za ?lanice ICC-ja Hrvatska973,00 kune
 • 10% popusta za prijavu dvoje ili više sudionika iz iste pravne osobe

(na navedene cijene ne obra?unava se PDV)   

Što uklju?uje kotizacija?

 • radne materijale na seminaru
 • besplatni Incoterms d?epni vodi? i poster
 • online materijale (prezentacije) nakon seminara
 • ru?ak i osvje?enje u pauzama
 • certifikat o poha?anju seminara

Posebni popusti

Povodom predstavljanja novih Pravila iskoristite mogu?nost kupnje dvojezi?ne publikacije uz 50 % popusta po promotivnoj cijeni od 175,00 kn.

Kako se mo?ete prijaviti?

 • prijaviti se mo?ete ispunjavanjem online prijavnice u nastavku
 • po zaprimljenoj prijavi sudioniku ?e se elektroni?kim putem proslijediti predra?un
 • potpisivanjem obrasca za prijavu prihva?ate Uvjete prijave i otkazivanja za edukacije u organizaciji ICC-ja Hrvatska
 • rok za prijavu sudionika: ?etvrtak, 13. velja?e 2020.
 • rok za pla?anje kotizacije: petak, 14. velja?e 2020.

Kontakt-osobe

Za sve informacije povezane s organizacijom seminara mo?ete kontaktirati:

Za sve informacije povezane s kotizacijom i uvjetima prijave mo?ete kontaktirati:

U rubrici Prate?i dokumenti mo?ete prona?i preliminarni program seminara te Uvjete prijave i otkazivanja za edukacije u organizaciji ICC-ja Hrvatska.

Napomena:  isti seminar odr?at ?e se i u Zagrebu 17. velja?e.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站