Jedan od rezultata Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mre?e za industriju i tematskih inovacijskih platformi jest i osnivanje Tematskih inovacijskih vije?a (TIV) koja su uspostavljena za svako od pet tematskih prioritetnih podru?ja Strategije pametne specijalizacije (Zdravlje i kvalitetu ?ivota, Energija i odr?ivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost, Hrana i bioekonomija). Zamišljeno je da Tematska inovacijska vije?a djeluju kao glavna koordinacijska tijela za pojedino tematsko prioritetno podru?je, osiguravaju strateško upravljanje njime te pru?aju priliku za umre?avanje dionika poslovnog, znanstveno-istra?iva?kog i javnog sektora u skladu s modelom triple helix. Ipak, naglasak je na privatnom sektoru kao nastavku procesa poduzetni?kog otkrivanja. Svaki se TIV, u pravilu, sastoji od predstavnika poslovnog sektora (70 posto), koje ?ine predstavnici tvrtki i predstavnici organizacija i udru?enja poslovnih subjekata, predstavnika znanstveno-istra?iva?ke zajednice koji djeluju u podru?ju relevantnom za pojedini TIV (20 posto) te predstavnika tijela javne vlasti (10 posto).

Odluka o osnivanju Tematskih inovacijskih vije?a usvojena je na prvoj sjednici Inovacijskog vije?a za industriju, 12. rujna 2018. godine, a prve sjednice na kojima su izabrani predsjednici i potpredsjednici odr?ane su 17. i 18. sije?nja 2019. godine. 

U ja?anju inovacijskog sustava djelatnici Sektora za industrijski razvoj i inovacijski sustav radit ?e na obavljanju poslova tehni?kog tajništva tematskih inovacijskih vije?a u sklopu inovacijske mre?e za industriju te pripremiti, odr?avati i a?urirati web inovacijsku platformu u okviru inovacijske mre?e.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站