Nositelj, odnosno korisnik Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mre?e za industriju i tematskih inovacijskih platformi (INI projekt) je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a Hrvatska gospodarska komora (HGK) partner je na projektu. INI projekt se s 85 posto sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj dok 15 posto financiraju projektni partneri u omjerima u skladu s njihovim projektnim aktivnostima. Trajanje je 48 mjeseci, od 2016. do 2020. godine.

Provedbom ovog projekta Republika Hrvatska ?e unaprijediti nacionalni inovacijski sustav i povezati njegove dionike te uspostaviti u?inkovitu komunikaciju izme?u javnog, znanstveno-istra?iva?kog i poslovnog sektora radi u?inkovite suradnje na aktivnostima istra?ivanja, razvoja i inovacija.

Svrha INI projekta je stvoriti u?inkovit i samoodr?iv okvir za potporu i poticanje ulaganja privatnog sektora u istra?ivanje, razvoj i inovacije (IRI). Tako?er, namjera je projekta i podizanje svijesti o va?nosti istra?ivanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru jer je to na?in za identificiranje novih potencijala industrijskog rasta i stvaranje radnih mjesta, poboljšanje konkurentnosti, modernizaciju i diversifikaciju hrvatskoga gospodarstva putem:

 • stvaranja institucionalne platforme za istra?ivanje i razvoj koja ?e omogu?iti kontinuirano poduzetni?ko otkrivanje i inovacijski dijalog izme?u javnog, poslovnog i znanstveno-istra?iva?kog sektora, odnosno tvrtki i znanstveno-istra?iva?ke zajednice,
 • definiranja dugoro?no usmjerenih IRI strategija poslovnog sektora za identificirana S3 tematska prioritetna podru?ja te
 • omogu?avanja edukacija i PR-alata usmjerenih na poslovni sektor kako bi se dobiveni rezultati IRI aktivnosti primijenili u svrhu podizanja produktivnosti i diversificiranja gospodarstva.

Strategijom poticanja inovacija RH 2014. – 2020., postavljen je strateški okvir za koordiniran pristup odr?ivom društveno-gospodarskom razvoju RH, i to uspostavom u?inkovitoga inovacijskog sustava povezivanjem razli?itih ministarstava te drugih središnjih dr?avnih institucija s ostalim sudionicima u društveno-gospodarskom razvoju zemlje. Tako?er, tom je Strategijom predvi?en daljnji razvoj Nacionalnog inovacijskog sustava (NIS) koji bi trebao voditi uspostavi stabilnog okvira za suradnju izme?u javnog sektora, istra?ivanja i razvoja te industrije. Stvaranju u?inkovitog Nacionalnog inovacijskog sustava pridonijet ?e i povezivanje sa Strateškim projektom znanstvenog i tehnologijskog predvi?anja u vidu me?usobnog povezivanja i razmjene podataka, alata i metoda pra?enja dostupnih u Nacionalnom informacijskom sustavu u znanosti (NISUZ). Rezultat INI projekta jest uspostava i operativno funkcioniranje Inovacijske mre?e za industriju.

Projektom je planirano osnivanje pet Tematskih inovacijskih platformi i jednako toliko Tematskih inovacijskih vije?a koje ?e dionicima usmjerenima na industrijski razvoj poslu?iti za umre?avanje, stvaranje inovacijske zajednice te pokretanje inovacija. Projekt INI ?e, tako?er, slu?iti kao platforma za komunikaciju radi razvoja dugoro?nih programa i smjernica za istra?ivanje i razvoj za aktivnosti poslovnog sektora podijeljenih po tematskim prioritetnim podru?jima Strategije pametne specijalizacije (S3). 

U ja?anju inovacijskog sustava djelatnici Sektora za industrijski razvoj i inovacijski sustav ?e raditi na obavljanju poslova tehni?kog tajništva tematskih inovacijskih vije?a u sklopu inovacijske mre?e za industriju te pripremiti, odr?avati i a?urirati web inovacijsku platformu u okviru inovacijske mre?e. Tako?er, radit ?e i na umre?avanju u zajednice znanja i inovacija te tehnološke platforme Europske unije, a sudjelovat ?e i u sustavnom predvi?anju mogu?nosti za daljnji razvoj hrvatskoga gospodarstva i pametnu specijalizaciju. Opis posla djelatnika Sektora uklju?uje i mapiranje tehnoloških kapaciteta i stupnja tehnološkog razvoja tvrtki u Hrvatskoj te kroz sakupljene podatke davanje potpore izradi razvojnih strategija za istra?ivanje, razvoj i inovacije poslovnog sektora.

Tvrtke mogu od ovog Sektora o?ekivati pomo? u izradi natje?ajne dokumentacije za istra?iva?ko-razvojne projekte, kao i pripremu “zalihe” projektnih ideja, a radit ?e se i na edukaciji o procedurama javljanja na natje?aje, ali i metodologijama za primjenu i provedbu istra?iva?kih, razvojnih i inovacijskih projekata. Preko Sirazis-a mo?i ?e se pronalaziti i izvori financiranja poslovnih projekata, a dat ?e se potpora poslovnom sektoru u primjeni zaštite prava intelektualnog vlasništva, ja?anju znanja i vještinama poslovnog sektora posebice na podru?ju istra?ivanja, razvoja i inovacija.

Ono što Sirazis ne?e raditi jest davanje financijske pomo?i tvrtkama, dijeljenje potpora za tvrtke niti ?e se baviti odlu?ivanjem o dodjeli sredstva iz EU fondova.

Ciljevi

Projekt ima ?etiri specifi?na cilja:

 1. Mapirati kapacitete poslovnog sektora za istra?ivanje, razvoj i inovacije (IRI) te uspostaviti u?inkoviti institucionalni ustroj i web platformu za istra?ivanje, razvoj i inovacije u okviru Nacionalnog inovacijskog sustava
 2. Izraditi dugoro?no usmjerene IRI strategije poslovnog sektora za identificirana tematska prioritetna podru?ja unutar Strategije pametne specijalizacije (S3)
 3. Pripremiti zalihu projekata istra?ivanja, razvoja i inovacija
 4. Potaknuti ja?anje znanja i vještina poslovnog sektora na podru?ju istra?ivanja, razvoja i inovacija 

Plan provedbe

Projekt se provodi kroz pet elemenata:

Element projekta 1: Podrška uspostavi i operativnom radu Inovacijske mre?e za industriju i tematskih inovacijskih platformi

Prvi element projekta sastoji se od tri aktivnosti. Kroz projekt ?e biti uspostavljena Inovacijska mre?a za industriju i tematske inovacijske platforme. Tako?er, bit ?e uspostavljeno Me?unarodno savjetodavno vije?e za inovacije (Innova Think Thank) kojem ?e se kroz projekt pru?ati podrška u radu. Kao tre?a aktivnost koja ?e se provesti rezultirat ?e tehnološkim mapiranjem i izradom predvi?anja tehnološkog razvoja poslovnog sektora. Cilj ove aktivnosti je sugerirati potencijalnu raspodjelu financijskih sredstava unutar budu?ih natje?aja za financiranje IRI aktivnosti.  

Element projekta 2: Izrada IRI strategija poslovnog sektora za identificirana S3 tematska prioritetna podru?ja i priprema zalihe IRI projekata

Unutar drugog elementa, planirane su dvije aktivnosti - izrada IRI strategija poslovnog sektora za identificirana tematska prioritetna podru?ja Strategije pametne specijalizacije te priprema zalihe IRI projekata poslovnog sektora

Element projekta 3: Promocija inovacijske politike i ja?anje znanja i vještina poslovnog sektora na podru?ju istra?ivanja, tehnološkog razvoja i inovacija

Tre?i element uklju?uje aktivnost pod nazivom promocija inovacijske politike te aktivnost ja?anja znanja i vještina poslovnog sektora na podru?ju istra?ivanja, razvoja i inovacija.

Element projekta 4: Promid?ba i vidljivost

Kroz ovaj ?e se element projekta provoditi promid?ba i vidljivost projekta. Ova se aktivnost provodi tijekom cijelog trajanja projekta.

Element projekta 5: Upravljanje projektom i administracija

Upravljanje i administracija projektom u odgovornosti je Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
 

O?ekivani rezultati

O?ekivani rezultati provedbe Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mre?e za industriju i tematskih inovacijskih platformi:

 • poduze?ima pru?ena nefinancijska potpora
 • uspostavljena Tematska inovacijska vije?a
 • uspostavljena WEB inovacijska platforma
 • identificirani strateški projekti u sklopu svake Tematske inovacijske platforme
 • pripremljene IRI strategije za poslovni sektor za S3 tematska prioritetna podru?ja
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站