Nositelj, odnosno korisnik Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti (KK projekt) Ministarstvo je gospodarstva, poduzetništva i obrta, a Hrvatska gospodarska komora (HGK) partner je na projektu. KK projekt se s 85 posto sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok 15 posto financiraju projektni partneri u omjerima u skladu s njihovim projektnim aktivnostima. Trajanje projekta jest 48 mjeseci, od 2016. do 2020. godine.

Projekt je pokrenut kako bi se pridonijelo pove?anju konkurentnosti i specijalizaciji hrvatskoga gospodarstva u skladu s njegovom transformacijom i strukturnim promjenama industrije te kako bi se potaknula komercijalizacija inovacija i internacionalizacija poslovnog sektora ja?anjem pametnih vještina.

Klasteri konkurentnosti jedan su od glavnih instrumenata koji ?e pridonijeti pove?anju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva umre?avanjem svih dionika klju?nih za razvoj. Godine 2013. osnovano je 12 klastera konkurentnosti u nadle?enosti Ministarstva gospodarstva. Dinamika klastera predstavlja pokreta? gospodarske, industrijske i tehnološke specijalizacije Republike Hrvatske. Klasteri konkurentnosti pru?aju formalnu strukturu suradnje za razli?ita djelovanja i projekte usmjerenu na dionike utvr?enih industrijskih sektora hrvatskoga gospodarstva.

Navedenih 12 hrvatskih klastera konkurentnosti sudjelovalo je u izradi i definiranju tematskih i podtematskih podru?ja u sklopu procesa poduzetni?kog otkrivanja. Na temelju utvr?enih globalnih trendova, snaga i potencijala u hrvatskomu poslovnom i istra?iva?ko-razvojnom sektoru te u skladu s rezultatima procesa poduzetni?kog otkrivanja i glavnim kriterijima za odabir, navedenih u Strategiji pametne specijalizacije (S3), kao glavni fokus S3 u Hrvatskoj odabrana su tematska prioritetna podru?ja za koja je procijenjeno da mogu ostvariti najve?u dodanu vrijednost te samim time najviše pridonijeti pove?anju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. To su:

Zdravlje i kvaliteta ?ivota
(1.) Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i ure?aji
(2.) Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
(3.) Nutricionizam

Energija i odr?ivi okoliš
(4.) Energetske tehnologije, sustavi i oprema
(5.) Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

Promet i mobilnost
(6.) Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i ?eljezni?ka vozila
(7.) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
(8.) Inteligentni transportni sustavi i logistika

Sigurnost
(9.)   Obrambena tehnologija i proizvodi dvojne namjene (dual-use)
(10.) Kiberneti?ka sigurnost
(11.) Protuminski program

Hrana i bio ekonomija
(12.) Odr?iva proizvodnja i prerada hrane
(13.) Odr?iva proizvodnja i prerada drva

Za pove?anje konkurentnosti u sklopu S3 prioritetnih tematskih i pod-tematskih podru?ja Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta odlu?ilo je, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, ovime dati potporu u provedbi klaster-inicijativa.

Ciljevi

Glavni cilj Projekta je poduprijeti nastojanja Klastera konkurentnosti za pove?anje konkurentnosti i poboljšanje pozicije Republike Hrvatske unutar globalnih lanaca vrijednosti i lanaca opskrbe, provedbom klaster inicijativa koje su usmjerene na poticanje inovacija, pove?anje produktivnosti, ja?anje pametnih vještina u poslovnom sektoru, uvo?enje strukturnih promjena u hrvatsko gospodarstvo, internacionalizaciju poslovanja, proaktivno privla?enje stranih investicija, teritorijalno i proizvodno brandiranje hrvatskog agospodarstva, uspostavu sustava pra?enja i procjene klaster-inicijativa te popora provedbi ostalih klaster-inicijativa.

Kako bi se omogu?ilo postizanje glavnog cilja Projekta, postavljena su i tri Specifi?na cilja:

(1) Oja?ati poziciju klastera konkurentnosti RH u odabranim globalnim lancima vrijednosti (GLV) i potaknuti razvoj pametnih vještina u poslovnom sektoru.

(2) Potaknuti internacionalizaciju poslovnog sektora proaktivnim pristupom izravnim stranim ulaganjima te izradom i provedbom Izvozne strategije za definirane strateške segmente i industrije u nastajanju u sklopu S3 podtematskih prioritetnih podru?ja.

(3) Potaknuti teritorijalno i proizvodno brandiranje hrvatskoga gospodarstva i promovirati koncept klastera konkurentnosti.

Tako?er, posebno ?e se voditi briga o podru?jima jedinica lokalne samouprave s ni?im indeksom razvijenosti kako bi se odre?eni segmenti gospodarstva koji tamo postoje unaprijedili i kako bi poduzetnici s tih podru?ja ušli u nacionalne i globalne lance vrijednosti i globalne lance nabave.

Plan provedbe

Projekt se provodi kroz ?etiri elementa:

Element projekta 1: Izrada strateškog okvira za klaster inicijative i podrška ja?anju kapaciteta i razvoju pametnih vještina

Element projekta 1, sastoji se od 10 aktivnosti:

 1. Ja?anje kapaciteta Korisnika i Partnera u cilju razvoja stru?njaka za konkurentnost
 2. Izrada strateške analize i procjena pozicije konkurentnosti Hrvatskih klastera konkurentnosti u GLV i opskrbe i identifikacija potrebnih aktivnosti za poboljšanje pozicije RH  u  GLV  te strateških segmenata za nadogradnju industrije kao i priprema sustavnog predvi?anja i procjene mogu?nosti za daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva
 3. Priprema partnerstva za zajedni?ke investicije za poboljšanje pozicija u GLV
 4. Aktivnost izrade Akcijskog plana putem javno privatnog dijaloga s mjerama za ja?anje pozicije Republike Hrvatske u odabranim GLV
 5. Analiza praznina u hrvatskim lancima vrijednosti i identifikacija specifi?nih niša i tr?išta s ciljem proaktivnog pristupa privla?enju izravnih stranih investitora
 6. Izrada Akcijskog plana za promotivne aktivnosti i primjenu marketinških alata  za poticanje priljeva investicija (uklju?uju?i i ciljane outreach kampanje
 7. Aktivnost izrade Izvozne strategije (uklju?uju?i  i jedinstveno tr?ište EU) za prioritetne sektore/proizvodne niše u okviru klastera konkurentnosti i industrije  u nastajanju i pripreme Akcijskog plana za izvozne inicijative i ciljane promid?bene aktivnosti
 8. Identificiranje mogu?ih hrvatskih brendova i izrada Akcijskog plana za teritorijalno i proizvodno brendiranje
 9. Pra?enje i procjena u?inka klaster inicijativa
 10. Priprema Smjernica za uspostavu i promicanje AIR i Ljetne škole konkurentnosti, izrada programa i edukacijskih modula i sveobuhvatnih nastavnih materijala  i razvoj sustava akreditacije i treninga predava?a

Element projekta 2: Provedba klaster inicijativa

Element projekta 2, sastoji se od sedam aktivnosti:

 1. Provedba Akcijskog plana za ja?anje pozicije RH u globalnim lancima vrijednosti
 2. Ostale aktivnosti koje pridonose ja?anju polo?aja Republike Hrvatske u odabranim GLV a povezane sa svrhom i ciljem Projekta.
 3. Provedba Akcijskog plana s ciljem ja?anja pozicije Republike Hrvatske kao povoljne investicijske destinacije za privla?enje investicija u visoko-tehnološke sektore i industrije u nastajanju  i Akcijskog plana za promotivne aktivnosti i marketinške alate za poticanje investicija (uklju?uju?i i ciljane outreach kampanje).
 4. Provedba Akcijskog plana za poticanje izvoza i ciljane promid?bene aktivnosti
 5. Provedba Akcijskog plana za teritorijalno brendiranje i brendiranje proizvoda i pilot projekata
 6. Uspostava AIR-a i Ljetne škole konkurentnosti i podrška njihovom radu za vrijeme trajanja Projekta
 7. Provedba ostalih klaster inicijativa

Element projekta 3: Promid?ba i vidljivost

Element projekta 3, uklju?uje promid?bu i vidljivost projekta

Element projekta 4: Upravljanje projektom i administracija

Element projekta 4, odnosi se na Upravljanje i administraciju projektom koji su u odgovornosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

O?ekivani rezultati

O?ekivani rezultati provedbe strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti su:

 • Provedene inicijative klastera konkurentnosti u cilju ja?anja konkurentnosti(broj provedenih inicijativa 15)
 • Osiguranje nefinancijske podrške poduze?ima kroz razvoj pametnih vještina vezano za Globalne lance vrijednosti i ja?anje konkurentnosti (pru?ena podrška – 100 poduze?a)
 • Sudjelovanje poduze?a u inicijativama internacionalizacije (sajmovi, izlo?be, trgova?ki posjeti) (sudjelovanje na 12 inicijativa)
 • Identificirani novi brendovi u podtematskim podru?jima (identificirano 13 novih brendova).
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站