Kiberneti?ka sigurnost

Zbog sve ve?eg oslanjanja društva na umre?avanje i korištenje informacijskih sustava, podru?je kiberneti?ke sigurnosti bilje?i sna?an globalni rast. Vlada je Republike Hrvatske tako?er prepoznala zna?aj ovog podru?ja te je zapo?ela postavljati strateški okvir za kiberneti?ku sigurnost Nacionalnom strategijom kiberneti?kom sigurnoš?u i Akcijskim planom za njenu provedbu (NN 108/15).

U ovom strateškom dokumentu prepoznata su sljede?a podru?ja interesa i usmjeravanja: javne elektroni?ke komunikacije, elektroni?ka uprava, elektroni?ke financijske usluge, kriti?na komunikacijska i informacijska infrastruktura i upravljanje kiberneti?kim krizama, kiberneti?ki kriminal, zaštita podataka, tehni?ka koordinacija u obradi ra?unalnih sigurnosnih incidenata, me?unarodna suradnja, obrazovanje, istra?ivanje, razvoj i ja?anje svijesti o sigurnosti u kiberneti?kom prostoru te razvoj ljudskih potencijala u podru?ju sigurnosti komunikacijsko-informacijskih tehnologija.

Nadovezuju?i se na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izra?enih tijekom prve godine projekta, po?etkom druge godine provedbe Projekta zapo?elo se s izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih podru?ja, u sklopu kojih je izra?en i globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Tre?i javni sastanak

 

Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use)

Sektor obrambene industrije ponajprije je fokusiran na nekolicinu klju?nih prosperitetnih industrijskih niša: proizvo?a?e obrambenih proizvoda (proizvo?a?i proizvoda posebne namjene), tvrtke iz podru?ja protuminskog djelovanja te ICT tvrtke koje imaju interes investiranja i razvijanja usluga i proizvoda iz kiberneti?ke sigurnosti.

Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use) karakterizirani su proizvo?a?ima koji su unutar ove industrijske niše ponajprije usmjereni prema proizvodnji integriranih visoko tehnoloških proizvoda i usluga s visokom dodanom vrijednosti.

Društva koja pru?aju i imaju mogu?nost razvijanja tehnologija dvojne namjene imat ?e sna?an utjecaj na gospodarski, društveni i okolišni razvoj Republike Hrvatske. Kako tehnologija i jest dvojna (razli?ite benigne civilne tehnologije mogu se koristiti i u vojne svrhe i obrnuto), u ovom podru?ju identificiran je zna?ajan potencijal za sinergiju izme?u civilnih i obrambenih istra?ivanja koje su u prošlosti zna?ajno utjecale na razvoj odre?enih elemenata hrvatske vojne industrije.

Neki od referentnih primjera visokotehnoloških proizvoda obrambene industrije su: oklopna vozila raznih namjena – primjerice vojna vozila, vojna plovila (podmornice), policijski patrolni brodovi, robotske platforme i bespilotna vozila u razminiranju, bespilotne letjelice za grani?ni nadzor, bespilotna plovila (podvodna i površinska) za nadzor pomorske granice te rješenja i sustavi za nuklearnu-biološku-kemijsku obranu.

Namjera je diverzificirati proizvodnju hrvatskih tvrtki koje posluju u sektoru obrane i usmjeriti ih prema novim nišama i novim tehnologijama suvereniteta.

Globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP napravljen je u sklopu prve godine provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti uz globalne lance vrijednosti iz još šest podtematskih prioritetnih podru?ja.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Tre?i javni sastanak

 

Protuminski program

Protuminski program odnosi se na specifi?nu tr?išnu nišu povezanu sa zapo?etim Protuminskim programom koji Republika Hrvatska provodi od završetka Domovinskog rata, a unutar kojeg je dosegnuta zavidna razina stru?nosti u rješavanju ovih problema globalnog društva. U RH je ovaj specifi?ni segment sna?no poduprt aktivnostims malih i srednjih tvrtki.

Tijekom godina aktivnog sudjelovanja u programu protuminskog djelovanja, zbog mina zaostalih iz Domovinskog rata, RH je razvila jedan od najve?ih organiziranih me?unarodnih sustava za razminiranje koji je postao prepoznat i kao regionalni model. RH je unutar Protuminskog programa i djelovanja ostvarila i široku me?unarodnu prepoznatljivost i reputaciju kao presti?an, pouzdan i uspješan partner. Ste?ena znanja, vještine, sposobnosti, kapaciteti i kontakti mogu se, stoga, prenijeti i koristiti u dr?avama koje ?e se tek suo?iti s rješavanjem problema s minama.

Nadovezuju?i se na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izra?enih tijekom prve godine KK Projekta, po?etkom druge godine provedbe Projekta zapo?elo se s izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih podru?ja, u sklopu kojih je izra?en i globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Tre?i javni sastanak

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站