Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i ?eljezni?ka vozila

Proizvodnja dijelova za cestovna vozila ostvaruje više od tri ?etvrtine dodatne vrijednosti u automobilskoj industriji. Tvrtke u Hrvatskoj proizvode dijelove koji se ugra?uju u vozila renomiranih svjetskih proizvo?a?a automobila. Automobilska industrija u Hrvatskoj oslanja se na dugu tradiciju u srodnim djelatnostima, poput proizvodnje plastike, metalne proizvodnje, zavarivanja te in?enjeringa.

Tako?er, Hrvatska se mo?e pohvaliti i proizvodnjom inovativnih elektri?nih vozila koja s kvalitetom izrade i inovacijama pripadaju u mali krug svjetskih proizvo?a?a koji kreiraju budu?nost automobilske industrije.

Više od 120 proizvo?a?a autodijelova zapošljava gotovo 15.000 osoba te izvoze oko 90 posto svojih proizvoda. Prednosti automobilske industrije u Hrvatskoj uklju?uju visoko kvalificiranu radnu snagu, izvrsnu infrastrukturu, multiplikativni u?inak na druge sektore te blizinu tr?ištu i postrojenjima za proizvodnju vozila u zapadnoj i srednjoj Europi.

Ako govorimo o hrvatskoj industriji ?eljezni?kih vozila, zna?ajniji proizvodni potencijal postoji u nekoliko ?vrsto renomiranih tvrtki koje zajedno zapošljavaju oko 1100 radnika. Ove tvrtke uklju?ene su u razvoj, proizvodnju, modernizaciju i odr?avanje razli?itih ?eljezni?kih vozila te u razne aktivnosti proizvodnje prate?e opreme i komponenti za elektri?na i druga vozila.

Globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP napravljen je u sklopu prve godine provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti uz globalne lance vrijednosti iz još šest podtematskih prioritetnih podru?ja.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Tre?i javni sastanak

 

Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

Podtematsko prioritetno podru?je (PTPP) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja obuhva?a proizvo?a?e specijaliziranih vozila i plovila te ostalu potpornu industriju ?iji su proizvodi, usluge i rješenja blisko povezani s ekološki prihvatljivim pogonom i mobilnoš?u. Cilj je usmjeriti tradicionalnu automobilsku i pomorsku industriju u niše koje pru?aju rješenja ”zelene” mobilnosti i omogu?avaju postizanje ve?e komparativne prednosti za sve dionike ovog sektora te ja?anje pozicije hrvatskoga gospodarstva na globalnom tr?ištu.

Poticanjem suradnje izme?u svih dionika PTPP-a Ekološki prihvatljiva prometna rješenja, bilo na doma?em bilo i na inozemnom tr?ištu, razvojem inovativnih proizvoda i usluga u cijelom lancu vrijednosti te fokusiranim ulaganjem u podru?ja identificirana kao najperspektivnija za postizanje ve?e dodane vrijednosti, omogu?it ?e hrvatskim dionicima aktivnu ulogu u kreiranju glavnih trendova u podru?ju mobilnosti.

Nadovezuju?i se na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izra?enih tijekom prve godine projekta, po?etkom druge godine provedbe Projekta zapo?elo se s izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih podru?ja, u sklopu kojih je izra?en i globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Tre?i javni sastanak

 

Inteligentni transportni sustavi i logistika

Inteligentni transportni sustavi (ITS) ozna?avaju sustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije primjenjuju u podru?ju cestovnog prometa, uklju?uju?i infrastrukturu, vozila i korisnike te u upravljanju prometom i upravljanju s mobilnoš?u, kao i za veze s ostalim vrstama prijevoza. Na globalnoj razini ITS se koristi kako bi se prevladali izazovi modernog društva u domeni mobilnosti s fokusom na smanjenja prometnih gu?vi, broja prometnih nesre?a te emisija štetnih plinova nastalih uporabom vozila, a s ciljem pove?anja konkurentnosti, ekonomske u?inkovitosti i zapošljavanja.

Posljednji iskoraci u gradnji i modernizaciji autocesta i ostale prometne infrastrukture svrstavaju Republiku Hrvatsku u vrh u regiji što se ti?e opremljenosti sustavima za upravljanje prometom na autocestama i cestama, sustavima sigurnosti i zaštite na cestama i cestovnim gra?evinama (posebno u tunelima) i dr.

Implementirana tehnologija u velikoj je mjeri proizvod doma?e industrije što je potaklo respektabilan rast malog i srednjeg poduzetništva u podru?ju opremanja cestovnom telemati?kom opremom, i to putem istra?ivanja i razvoja, projektiranja, proizvodnje, ugradnje, i odr?avanja telemati?kih sustava razli?itih funkcija. Pritom je od posebne va?nosti uspostava sustava raspolaganja prometnim podacima u realnom vremenu u gradskim i izvangradskim podru?jima, kako bi pojedini davatelji usluga informiranja u prometu i transportu na jednostavan na?in imali mogu?nost razvijanja novih usluga i aplikacija u ovom podru?ju.

Nastavno na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izra?enih tijekom prve godine projekta, po?etkom druge godine provedbe Projekta zapo?elo se s izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih podru?ja, u sklopu kojih je izra?en i globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Tre?i javni sastanak

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站