Objavljeno: 10. 12. 2019. , A?urirano: 11. 12. 2019.

Objavljeni su dobitnici deset inovacijskih vau?era poziva OIS-AIR Proof of Concept ?iji je cilj pru?anje potpore inovativnim projektima koje ?e zajedni?ki razvijati istra?iva?ke institucije i MSP-ovi Jadransko-jonske regije.

Desetero dobitnika primit ?e vau?er u iznosu od 18.500 eura za istra?ivanja s rokom završetka do 15. svibnja 2020.

S obzirom da je poziv OIS-AIR Proof of Concept uklju?ivao potporu projektima razvijanima u suradnji istra?iva?kih institucija i MSP-ova iz tematskih podru?ja Transport i mobilnosti, Energija i okoliš te Agrobioekonomija, šest dobitni?kih projekata obuhva?a tematsko podru?je Agrobioekonomija, tri obuhva?aju Energiju i okoliš, dok jedan obuhva?a tematsko podru?je Transport i mobilnost.

Pet od deset odabranih projekata prijavili su transnacionalni partneri, potvrdivši time me?unarodni opseg inicijative i primjenu konkretnog inovacijskog pristupa.

Korisnici vau?era su istra?iva?ki centri i sveu?ilišta Jadransko-jonske regije: SISSA – Visoka me?unarodna škola za napredne studije iz Trsta, Sveu?ilište u Mariboru, Sveu?ilište u Beogradu, Sveu?ilište u Padovi, Sveu?ilište u Udinama, TECOS – Slovenski razvojni centar za izradu alata, Sveu?ilište u Parmi i Sveu?ilište u Ljubljani.

Kona?ni popis i poredak projekata dostupan je na platformi INNOVAIR.

Poziv OIS-AIR Proof of Concept je transnacionalna inicijativa promovirana kroz mre?u OIS-AIR, koju su osnovali partneri iz šest dr?ava (Italija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Gr?ka, Albanija) s ciljem poticanja gospodarskog rasta i konkurentnosti u Jadransko-jonskoj regiji. Cilj inovacijskih vau?era je pru?anje financijske potpore uspješnom prijenosu dobrog istra?ivanja u dobro poslovanje.

OIS-AIR Proof of Concept pokrenut u svibnju 2019. godine, izazvao je velik interes istra?iva?kih centara i poduze?a iz Jadransko-jonske regije. Na poziv za prikupljanje projektnih ideja u srpnju istra?iva?ki centri i sveu?ilišta prijavili su sto prijedloga tehnologija i istra?iva?kih rezultata, a u listopadu je u sklopu poziva za projekte prijavljeno 65 zajedni?kih R2B inovacijskih projekata koje su istra?iva?ki centri i sveu?ilišta prijavili u suradnji s MSP-ovima. Nakon ocjene prijavljenih projekata, svaki od najboljih deset R2B inovacijskih projekata primit ?e OIS-AIR inovacijski vau?er u iznosu od 18.500 eura!

O projektu

Projekt OIS-AIR – Otvoreni inovacijski sustavi Jadransko-jonske regije financira se iz programa EU Interreg ADRION. Cilj mu je uspostava jedinstvenog tri?išta tehnologija i inovacija, konkurentnog i atraktivnosg na makroregionalnoj razini, koje uklju?uje relevantne dionike iz razli?itih sektora u Jadransko-jonskoj regiji, od istra?iva?kih institucija do malih i srednjih poduze?a i javnog sektora. Partneri na projektu su: AREA Science Park iz Trsta, Tehnološki park Ljubljana, Hrvatska gospodarska komora, Nau?no-tehnološki park Beograd, Center for Research and Technology Hellas iz Gr?ke, Sveu?ilište u Basilicati iz Italije te Ministarstvo financija i ekonomije Albanije.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站