U suradnji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske gospodarske komore – Sektora za industrijski razvoj i inovacijski sustav (SIRAZIS) kao partnerske institucije, SIRAZIS je zadu?en za aktivnosti provedbe triju nacionalnih strategija:

Industrijska strategija

Vlada RH je na sjednici 11. rujna 2014. godine donijela Industrijsku strategiju Republike Hrvatske 2014. – 2020. Strategijom je definiran osnovni cilj hrvatske industrije za razdoblje 2014. – 2020., a on glasi: repozicioniranje identificiranih strateških djelatnosti na globalnom lancu vrijednosti prema razvoju aktivnosti koje stvaraju dodanu vrijednost. Uz osnovni, definirani su i drugi ciljevi, a to su:

  • rast obujma industrijske proizvodnje prema prosje?noj godišnjoj stopi od 2,85%,
  • rast broja novozaposlenih za 85.619 do kraja 2020. godine, od ?ega minimalno 30% visokoobrazovanih,
  • rast produktivnosti radne snage za 68,9% u razdoblju 2014. – 2020. i
  • pove?anje izvoza u razdoblju 2014. – 2020. za 30% i promjena strukture izvoza u korist izvoza proizvoda visoke dodane vrijednosti.

 

Strategija poticanja inovacija

Na 200. sjednici Vlade Republike Hrvatske odr?anoj 17. prosinca 2014. godine donesena je Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. -2020. Strategijom se dugoro?no usmjerava razvoj i sustavno poticanje inovacija kao temeljne vrijednosti uspješnosti gospodarstva, ali i društva u cjelini.

U izradu Strategije poticanja inovacija RH, krenulo se kako bi se izgradio u?inkovit inovacijski sustav koji ?e usmjeriti hrvatsko gospodarstvo prema aktivnostima koje su utemeljene na znanju, ali i na povoljnom teritorijalnom polo?aju, resursima te tradiciji industrijske proizvodnje. U Strategiji su sposobnost za inovativnost i kreativnost prepoznate kao osnovni ?imbenici pokretanja gospodarstva.

Cilj Strategije poticanja inovacija RH jest unaprje?enje inovacijskog sustava te zakonodavnog i fiskalnog okvira. Nadalje, Strategijom ?e biti utvr?en na?in komunikacije i modeli suradnje izme?u javnog, znanstveno-istra?iva?kog i poslovnog sektora radi razvoja novih proizvoda, usluga, poslovnih procesa i tehnologije, a i na?in primjene rezultata znanstveno-istra?iva?kog rada u gospodarstvu i društvu u cjelini.

 

Strategija pametne specijalizacije (S3)

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici odr?anoj 30. o?ujka 2016. godine Odluku o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine koja je stupila na snagu danom donošenja.

Strategija je jedan od preduvjeta za povla?enje sredstava iz fondova EU, a sadr?i ciljeve i prioritetne aktivnosti povezane s istra?ivanjem, razvojem i komercijalizacijom inovacija. Dokument je svojevrsni odgovor na dokument Europske komisije – Strategija Europa 2020 i klju?an je preduvjet za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Tematskog cilja 1: Ja?anje istra?ivanja, tehnološkog razvoja i inovacija Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.

Glavni cilj Strategije jest usmjeravanje kapaciteta u podru?ju znanja i inovacija na podru?ja najve?eg potencijala radi pokretanja razvoja i transformacije gospodarstva temeljenog na aktivnostima istra?ivanja, razvoja i inovacija.

Strategija ima šest ciljeva:

  1. ja?anje kapaciteta za istra?ivanje, razvoj i inovacije u svrhu postizanja izvrsnih istra?ivanja i ispunjavanja potreba gospodarstva
  2. prevladavanje rascjepkanosti inovacijskog lanca vrijednosti i jaza izme?u istra?iva?kog i poslovnog sektora
  3. modernizacija i diversifikacija hrvatskoga gospodarstva porastom privatnih istra?ivanja i razvoja
  4. unapre?enje u globalnim lancima vrijednosti promocija internacionalizacije hrvatskoga gospodarstva
  5. uspostava partnerskog odnosa po pitanju društvenih izazova
  6. stvaranje pametnih vještina (smart skills) – unapre?enje kvalifikacija postoje?e i nove radne snage za pametnu specijalizaciju


Strategija je podijeljena na pet prioritetnih tematskih podru?ja i 13 podpodru?ja:

Zdravlje i kvaliteta ?ivota: (1) farmaceutska proizvodnja i proizvodnja medicinske opreme i ure?aja; (2) zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike; (3) nutricionizam
Energija i odr?ivi okoliš: (1) energetske tehnologije, sustavi i oprema; (2) tehnologije i oprema u funkciji zaštite okoliša (environment friendly)
Promet i mobilnost: (1) proizvodnja cestovnih i ?eljezni?kih dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti; (2) ekološki prihvatljiva prometna rješenja; (3) inteligentni transportni sustavi i logistika
Sigurnost: (1) kiberneti?ka sigurnost; (2) obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use); (3) program protuminskog djelovanja
Hrana i bio-ekonomija: (1) odr?iva proizvodnja i prerada hrane; (2) odr?iva proizvodnja i prerada drva.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站