Jedan od zadataka Strategije poticanja inovacija me?u ostalim je i poboljšanje u?inkovitosti nacionalnoga inovacijskog sustava. Cilj je potaknuti javni, privatni, znanstveni i civilni sektor na lokalnom, nacionalnom i me?unarodnom polju, da rade zajedno grade?i tako jedinstveni i komplementarni inovacijski eko-sustav. Za u?inkovit i institucionalno prepoznat inovacijski sustav vrlo je va?no i dobivanje politi?ke potpore i uklju?ivanje najviše nacionalne razine odlu?ivanja u donošenje odluka o prioritetima u podru?ju inovacija, kako bi se pove?ala svijest javnosti o va?nosti inovacija za ja?anje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i razvoja društva u cjelini.

Nadalje, izgradnjom sustava za pra?enje, vrednovanje i evaluaciju inovacijske politike cilj je omogu?iti mjerenje u?inaka provedbe inovacijske politike i predlaganje poboljšanja postoje?eg sustava poticajnih mjera za primjenu inovacija.

U Republici Hrvatskoj donedavno nije postojao koordiniran pristup upravljanju inovacijskim sustavom, a resorna tijela dr?avne uprave, provedbene agencije i partnerske institucije nisu bile uskla?ene u provo?enju aktivnosti poticanja inovacija. Kako bi se pru?ila potrebna politi?ka potpora ostvarivanju dugoro?ne vizije gospodarskog razvoja i ja?anja konkurentnosti Republike Hrvatske poticanjem inovacija, odlu?eno je da je potrebno osnovati i formirati Inovacijsko vije?e za industriju (u daljem tekstu: Vije?e) kao tijelo odgovorno za upravljanje provedbom Strategije poticanja inovacija.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr?anoj 21. prosinca 2017. godine donijela Odluku o osnivanju Vije?a.

Zada?e Vije?a su:

  • koordinacija i usmjeravanje operativne provedbe utvr?enih prioriteta i mjera Strategije davanjem preporuka i donošenjem odluka o provo?enju nacionalnih inovacijskih prioriteta prema odre?enim tijelima ili organizacijskim jedinicama unutar identificiranoga inovacijskog sustava
  • predlaganje mjera za poboljšanje inovacijskog sustava
  • izdavanje obvezuju?ih preporuka prema dionicima inovacijskog sustava za koje se utvrdi da ne provode utvr?ene mjere te koji su u zaostacima i odstupanjima u ostvarenju propisanih mjera Strategije
  • odobravanje godišnjih izvješ?a o stanju inovacija
  • donošenje preporuka u vezi s poboljšanjem i revidiranjem ciljeva i prioriteta inovacijske politike

?lanovi Vije?a i njihovi zamjenici predstavnici su tijela dr?avne uprave koja su operativno odgovorna za provedbu Strategije, predstavnik Nacionalnog vije?a za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, predstavnici znanstveno-istra?iva?kih institucija, gospodarstvenici, gospodarska interesna udru?enja, predstavnici lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave te istaknuti znanstveni stru?njaci i istra?iva?i iz Republike Hrvatske i hrvatske dijaspore.

Prva sjednica Vije?a odr?ana je 12. rujna 2018. godine. Na sjednici je usvojena Odluka o osnivanju tematskih inovacijskih vije?a, koja ?e, kao rezultat Strateškog projekta za potporu uspostavi inovacijske mre?e za industriju i tematskih inovacijskih platformi, biti uspostavljena za svako od pet tematskih prioritetnih podru?ja Strategije pametne specijalizacije (Zdravlje i kvalitetu ?ivota, Energija i odr?ivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost, Hrana i bioekonomija). Tematska inovacijska vije?a djeluju kao glavna koordinacijska tijela za pojedino tematsko prioritetno podru?je, osiguravaju strateško upravljanje njime te pru?aju priliku za umre?avanje dionika poslovnog, znanstveno-istra?iva?kog i javnog sektora u skladu s modelom triple helix.

O?ekuje se da ?e rad Inovacijskog vije?a za industriju i tematskih inovacijskih vije?a zna?ajno doprinijeti unaprje?enju hrvatskog inovacijskog sustava. Više.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站