Me?unarodno savjetodavno vije?e za inovacije (Inova Think Tank) bit ?e oformljeno na razini radne skupine imenovanih me?unarodnih stru?njaka s osnovnim ciljem stvaranja i promicanja novih ideja te davanja savjeta za primjenu inovacijskih programa i potpora prema nosiocima provedbe Strategije pametne specijalizacije RH i Strategije poticanja inovacija RH 2014. – 2020.

Vije?e ?e se sastajati do dva puta godišnje te raspravljati i davati konkretne smjernice provedbenim tijelima Inovacijskog sustava (Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Inovacijskom vije?u za industriju, Tematskim inovacijskim vije?ima) objavljivanjem dokumenata, sastancima i susretima, organizacijom aktivnosti te diseminacijom rezultata i znanja dobivenih radom Me?unarodnog savjetodavnog vije?a za inovacije.

Djelatnici Sirazisa ?e biti uklju?eni u provedbu Projekta i obavljat ?e funkciju Tajništva te ?e podupirati rad Inova Think Tanka pripremom analiti?kih izvještaja, regulativa, strateških i pravnih okvira te financijskih instrumenata kojima ?e se ?lanovima Me?unarodnoga savjetodavnog vije?a za inovacije dati cjelovit uvid u funkcioniranje Inovacijskog sustava RH te omogu?iti podloga za donošenje prijedloga za unapre?enje.

Prema provedbenom planu projekta, uspostava Me?unarodnog savjetodavnog vije?a za inovacije planirana je za 2019. godinu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站