Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i ure?aji

Podtematsko prioritetno podu?je (PTPP) Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i ure?aji usmjereno je na ja?anje polo?aja RH kao središta za proizvodnju zdravstvenih proizvoda što ?e se posti?i integracijom postoje?ih tvrtki i istra?iva?kih kapaciteta u javnom i privatnom sektoru.

Portfelj proizvoda ovog PTPP-a uklju?uje proizvodnju novih kemijskih i bio-tehnoloških entiteta, generi?ke i patentirane lijekove, bezreceptne lijekove (tzv. OTC), veterinarske proizvode, dermatološku kozmetiku, biljne lijekove te medicinsku i stomatološku opremu i ure?aje.

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka jedan je od vode?ih proizvodnih sektora u pogledu tehnološke sofisticiranosti, ulaganja u istra?ivanje i razvoj, orijentiranosti na izvoz i dobiti.

Globalni lanac vrijednosti za ovo PTPP napravljen je u sklopu prve godine provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti uz globalne lance vrijednosti iz još šest podtematskih prioritetnih podru?ja.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak 

Tre?i javni sastanak 

 

Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike

Podtematsko priotitetno podru?je Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike bavi se rješavanjem društvenih izazova u RH, poput starenja stanovništva, kroni?nih bolesti i smanjenja troška zdravstvenog sustava optimizacijom postoje?ih zdravstvenih usluga i procesa te razvojem novih zdravstvenih usluga i novih metoda preventivne medicine i dijagnostike. Cilj je umre?iti javni i privatni sektor u rješavanju problema, kako bi istodobno pridonijeli smanjenju zdravstvenih troškova i prevenciji bolesti i smrtnosti.

Ovo podru?je uklju?uje e-rješenja za zdravlje, nove tehnologije za daljinsko pru?anje zdravstvene zaštite i poboljšanje kvalitete ?ivota unaprje?enjem i proširenjem opsega primjene e-zdravstva i nove mogu?nosti za integraciju mobilnog zdravstva (m-zdravstvo) u postoje?e e-zdravstvene usluge. Navedeno pokriva cijeli lanac inovacija zdravstvene industrije u rasponu od boljeg razumijevanja bolesti, prevencijom i dijagnostikom, do lije?enja i personalizirane medicine, odnosno od pomo?i i uspjeha u lije?enju do uklju?ivo post-akutnog pra?enja pacijenata ostvaruju?i naknadnu prevenciju ponovnog oboljenja.

Nadovezuju?i se na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izra?enih tijekom prve godine projekta, po?etkom druge godine provedbe Projekta zapo?elo se s izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih podru?ja, u sklopu kojih je izra?en i globalni lanac vrijednosti za ovo PTPP.

Prvi javni sastanak 

Drugi javni sastanak 

Tre?i javni sastanak

 

Nutricionizam

„Neka hrana bude tvoj lijek, a lijek neka bude tvoja hrana.“ ( Hipokrat )

Još je davno gr?ki lije?nik Hipokrat prepoznao vrijednost i va?nost pravilne i zdrave prehrane. Od tada se pravilna prehrana smatra jednim od klju?nih ?imbenika koji pridonose ljudskom zdravlju, dok se istodobno zna da nepravilna prehrana pridonosi razvoju raznih bolesti.

Podtematsko prioritetno podru?je Nutricionizam odnosi se na prehrambene proizvode za koje se smatra da mogu pridonijeti zdravlju, a uz prirodno zdrave i nutritivno vrijedne proizvode, podrazumijeva i tzv. funkcionalnu hranu te dodatke prehrani. Osnovni izazov jest osigurati punu integraciju hrvatske istra?iva?ke baze i poslovnog sektora kako bi se omogu?io razvoj proizvoda te potvrda njihove ispravnosti, radi zadovoljavanja regulatornih zahtjeva.

Zbog multidisciplinarne naravi prehrane, u donošenje i provedbu mjera politika povezanih s prehranom uklju?eno je više razli?itih dionika. Republika Hrvatska trenutno ima razli?ite strateške dokumente i politike koji pokrivaju teme u vezi sa zdravom prehranom, no s obzirom na to da nema vlastitu politiku prehrane kao neke druge ?lanice EU, prati dokumente me?unarodne politike EU i WHO-a. Cilj je što jasnije definirati budu?e, ali i aktualne izazove s kojima se susre?e ovaj sektor.

Nadovezuju?i se na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izra?enih tijekom prve godine projekta, po?etkom druge godine provedbe Projekta zapo?elo se s izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih podru?ja, u sklopu kojih je izra?en i globalni lanac vrijednosti za ovo PTPP.

Prvi javni sastanak 

Drugi javni sastanak 

Tre?i javni sastanak

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站