Energetske tehnologije, sustavi i oprema

Podtematsko prioritetno podru?je (PTPP) Energetske tehnologije, sustavi i oprema fokusira se na razvoj i primjenu suvremenih energetskih tehnologija u proizvodnji opreme, od koje se o?ekuje da bude radno u?inkovita / pouzdana, ekološki prihvatljiva, kompatibilna s pametnim mre?ama, daljinski nadzirana i kontrolirana. Upravo njena digitalizacija i uklju?ivanje u pametne mre?e korisnicima donosi nove izazove i nova mogu?a rješenja problema. Tako?er, sami korisnici elektroenergetske opreme uglavnom su industrijske elektrane, proizvo?a?i elektri?ne energije te ostali operatori.

Tvrtke u ovom PTPP-u ve?inom su izvozno orijentirane. Najve?u zastupljenost ?ine srednje i velike tvrtke koje se bave proizvodnjom opreme. Velika ?elja i znanje u istra?iva?ko-inovacijskim aktivnostima pridonose napretku, a što se ti?e problema, najve?i je nedostatak ili manjak infrastrukturne mre?e napravljene za eksperimentalni razvoj i uskla?ivanja normi i direktiva iz Europske unije.

Globalni lanac vrijednosti za ovo PTPP napravljen je u sklopu prve godine provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti zajedno uz globalne lance vrijednosti iz još šest podtematskih prioritetnih podru?ja.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Tre?i javni sastanak

 

Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

Podtematsko prioritetno podru?je Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali posebno se fokusiralo na izazove povezane s klimatskim promjenama i razvoj em niskouglji?ne ekonomije u Republici Hrvatskoj. Zna?aj sektora odra?ava se u svim podru?jima u vezi s energetikom te su razvijena i druga podru?ja zaštite okoliša va?na za odr?ivi razvoj: ubla?avanje klimatskih promjena (utje?e na proizvodnju hrane i bioekonomiju, kvalitetu ?ivota, turizam, i sl.), upravljanje vodnim resursima (pitka voda, otpadne vode), zaštita zraka (zdravlje i kvaliteta ?ivota) te kontrola drugih uvjeta zaštite okoliša (rijeke, more, tlo).

Ovaj sektor izrazito je horizontalan, s aktivnostima u svim relevantnim gospodarskim sektorima u Republici Hrvatskoj. Razli?ite ekonomske aktivnosti u ovom sektoru obilje?en je zna?ajnim investicijama u istra?ivanje i razvoj i ulaganjem u nove tehnologije. Stoga ?e fokus sektora biti na daljnjem razvoju i identifikaciji novih, zelenih i okolišno prihvatljivijih tehnologija.

Globalni lanac vrijednosti za ovo PTPP napravljen je u sklopu prve godine provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti zajedno s globalnim lancima vrijednosti iz još šest podtematskih prioritetnih podru?ja.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Tre?i javni sastanak

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站