Objavljeno: 03. 12. 2018. , A?urirano: 26. 11. 2019.

Prema definiciji u Zakonu o pru?anju usluga u turizmu koji je stupio na snagu 1. sije?nja 2018. godine (NN 130/17) "turisti?ke usluge aktivnog i pustolovnog turizma su aktivnosti na kopnu, vodi i zraku, na otvorenom ili neure?enom prirodnom okru?enju ili u posebno ure?enim i opremljenim mjestima koje zbog svojih specifi?nosti predstavljaju rizik od ozljeda i njihovih posljedica za korisnike".

U skladu sa stavkom 3., ?lankom 92. Zakona, popis aktivnosti koje se smatraju turisti?kim uslugama aktivnog i pustolovnog turizma u smislu ovoga Zakona utvr?uje Hrvatska gospodarska komora u okviru Zajednice pustolovnog turizma i objavljuje ga na svojim mre?nim stranicama.

Prema definiciji i aktivnostima obuhva?enim unutar ponude ?lanstva Zajednice te me?unarodnim klasifikacijama i razvrstavanjima, Zajednica pustolovnog turizma Hrvatske gospodarske komore donosi inicijalni popis aktivnosti koje se smatraju turisti?kim uslugama aktivnog i pustolovnog turizma, koji ?e se u skladu sa stavkom 4., ?lankom 92. Zakona dalje nadopunjavati po potrebi.

Turisti?ke usluge pustolovnog i aktivnog turizma:

 • Kanuing (canoeing)
 • Špiljarenje (caving)
 • Slobodno penjanje (sportskih smjerova, višedu?inaca i Deep water solo: penjanje iznad mora)
 • Biciklizam
 • Planinarenje (walking, hiking, trekking, ferrata) *
 • Jahanje
 • Kajak po rijekama
 • Kajak po moru
 • Veslanje na dasci (Stand up paddling)
 • Rafting i INLineRaft *
 • Kanjoning (canyoning)
 • Zipline *
 • Aktivnosti u okviru adrenalinskih parkova
 • Padobransko jedrenje/parajedrili?arstvo (Paragliding/parasailing)
 • Kitesurfing/kiteboarding
 • Skakanje s u?etom (Bungee jumping)
 • Usluge koje se pru?aju na motoriziranim vozilima uz vodi?a - buggy, quad, jeep vo?nje
 • ** ove aktivnosti kada se provode od strane pru?atelja usluga u turizmu sukladno Zakonu o pru?anju usluga u turizmu (NN 130/17)  ne smatraju se sportom, te se provo?enjem tih aktivnosti ne?e provoditi niti jedna sportska djelatnost navedena ?l. 18. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).

* originalni engleski izraz jer ne postoji precizni hrvatski prijevod

Dio Zakona o pru?anju usluga u turizmu koji se odnosi na turisti?ke usluge aktivnog i pustolovnog turizma mo?ete prona?i u prate?im dokumentima na ovoj stranici.

U skladu sa stavcima 4, 5, 6 i 7 ?lanka 92. Zakona o pru?anju usluga u turizmu (NN 130/17) Stru?no povjerenstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koje imenuje ministar turizma, utvr?uje koje se uvjerenje odnosno certifikat smatra odgovaraju?im za obavljanje odre?ene aktivnosti iz ?lanka 92. stavka 1. Zakona, te posebne uvjete za obavljanje pojedine aktivnosti aktivnog ili pustolovnog turizma i za organizaciju manifestacija koje uklju?uju takve aktivnosti. Popis odgovaraju?ih uvjerenja odnosno certifikata i uvjeti za obavljanje pojedinih aktivnosti aktivnog ili pustolovnog turizma i organiziranje manifestacija koje uklju?uju takve aktivnosti objavljuju se na mre?nim stranicama Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva. U popis iz stavka 5 ?lanka 92 upisuju se i odobrenja o izvo?enju pojedinih programa stru?nog obrazovanja aktivnog ili pustolovnog turizma, kao što su odobrenje za provo?enje obuke gorskih ili planinskih vodi?a i sli?no, koja su odobrila nadle?na dr?avna tijela odnosno institucije u Republici Hrvatskoj ili drugoj dr?avi.

Popis odgovaraju?ih uvjerenja odnosno certifikata sukladno Zakonu dalje ?e se nadopunjavati, kao i popis aktivnosti, stoga molimo sve pru?atelje usluga aktivnog i pustolovnog turizma da redovito prate stranicu za nadopune.

Iako je kao zakonski zahtjev dovoljan jedan od navedenih certifikata/uvjerenja sadr?anih u popisu, preporu?a se da svi voditelji i organizatori turisti?kih usluga aktivnog i pustolovnog turizma završe edukacije koje pru?aju minimum znanja i vještina koje moraju posjedovati u pogledu sigurnog vo?enja grupe, prevencije, meteorologije, kartografije, orijentacije, uo?avanja opasnosti u prirodi, upravljanja rizicima i procjene situacije, organizacija akcije zbrinjavanja i spašavanja, te pru?anja pomo?i (u tipu HGSS i HGK edukacije), a potom nadograde u tehni?kom smislu sa odgovaraju?im uvjerenjima/certifikatima specifi?nim za pojedinu aktivnost u izvedbi doma?ih i stranih organizacija, udruga, komora, saveza i dr. (sadr?ani u popisu). Preporu?a se i da pru?atelji usluga kontinuirano provode proces internih edukacija iskusnijih djelatnika prema manje iskusnim u cilju transfera znanja, kao i uspostavljanje internih standarda koji se odnose na specifi?nu uslugu koju organizator pru?a i lokacije na kojima se izvode.

POPIS UVJERENJA I CERTIFIKATA dostupan je u prate?im dokumentima na ovoj stranici.

Napominjemo da se rok za prilagodbu glede odgovaraju?ih uvjerenja/certifikata odnosno 3.12.2019. godine odnosi na pru?atelje usluga koji pru?aju usluge temeljem Zakona o pru?anju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 68/07, 88/10, 30/14 i 152/14) odnosno pru?atelje koji su usluge pru?ali i prije stupanja na snagu Zakona o pru?anju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17).

Pru?atelji usluga aktivnog i pustolovnog turizma koji su nakon stupanja na snagu Zakona o pru?anju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17) odnosno nakon 1. sije?nja 2018. godine zapo?eli s pru?anjem usluga du?ni su pru?ati usluge sukladno tom Zakonu odnosno moraju posjedovati odgovaraju?i certifikat/uvjerenje navedeno na Popisu odgovaraju?ih uvjerenja i certifikata.

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站