Objavljeno: 06. 11. 2018. , A?urirano: 06. 11. 2018.

"Turizam je izniman generator potrošnje i najbolji prodajni izlog našega gospodarstva. Prosje?an turist na hranu i pi?e dnevno troši dva puta više u odnosu na potroša?a izvan sezone. Kada to pove?emo s udjelom turizma u BDP-u, jasno je koliki su njegovi pozitivni efekti na gospodarstvo. No, još uvijek nismo napravili dovoljno, u potpunosti iskoristili njegov potencijal. To uklju?uje i plasiranje hrvatskih proizvoda i usluga primjerice ve? tijekom izgradnje turisti?kih, hotelskih, rekreacijskih kapaciteta, ali i plasiranje proizvoda kroz krajnju turisti?ku potrošnju. Kvalitetne proizvode i usluge koji mogu parirati svima u svijetu ve? itekako imamo," rekao je potpredsjednik HGK za trgovinu i financije Josip Zaher povodom otvorenja specijaliziranoga projekta Kupujmo hrvatsko – hrvatski proizvod za hrvatski turizam, koji 6. i 7. studenoga na Zagreba?kom velesajmu okuplja gotovo 90 tvrtki kroz izlaganja i B2B sastanke.

Udovi?i? 800x534.JPG

Pomo?nica ministra turizma Monika Udovi?i?; Izvor: HGK.

"Na razini Hrvatske prihodi u ovoj turisti?koj godini trebali bi iznositi oko 12 milijardi eura. Na tome treba ?estitati ne samo turisti?kim djelatnicima, ve? i ostalim gospodarskim granama. Posljednje istra?ivanje Tomas pokazuje da se motivi dolazaka gostiju zna?ajno mijenjaju, poput novih iskustava i do?ivljaja te u?ivanja u jelu i pi?u. Eno-gastroturizam postao je jedan od najdinami?nijih sektora u turizmu, a predstavlja povezivanje tradicije s novim trendovima, poput zdravoga ?ivljenja i odr?ivosti," rekla je pomo?nica ministra turizma Monika Udovi?i?.

Vu?kovi? (2) 800x600.JPG

Dr?avna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede Marija Vu?kovi?; Izvor: HGK.

Dr?avna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede Marija Vu?kovi? predstavila je natje?aje za unaprje?enje poljoprivrede putem programa ruralnoga razvoja i aktivnosti usmjerene prema osna?ivanju doma?ih proizvoda. "Osna?ili smo kampanju za mlijeko, meso, med, kruh, brašno i jaja s hrvatskih farmi. Preko 342 ih je samo u sustavu kvalitete za hrvatski med. U narednom periodu ?elimo više u?initi za promicanje kratkih lanaca opskrbe, što bi trebalo pozitivno utjecati i na hrvatsku poljoprivredu," rekla je Vu?kovi?.

Maji? 800x450.JPG

Zamjenica gradona?elnika Zagreba Olivera Maji?; Izvor: HGK.

"Svjesni va?nosti nacionalne akcije Kupujmo hrvatsko, Grad Zagreb kontinuirano podr?ava aktivnosti kojima je cilj afirmacija doma?e proizvodnje i nacionalnoga gospodarstva na doma?em i me?unarodnom tr?ištu. Hrvatski turizam iz godine u godinu raste pa predstavlja tzv. nevidljivi izvoz ?iji su multiplikativni u?inci sve zna?ajniji," rekla je zamjenica gradona?elnika Grada Zagreba Olivera Maji?.

Tomši? 800x534.JPG

Direktorica Zagreba?koga velesajma Dina Tomši?; Izvor: HGK.

Direktorica Zagreba?koga velesajma Dina Tomši? je za naredno razdoblje najavila djelovanje Zagreba?koga velesajma u smjeru internacionalizacije hrvatskih proizvoda i usluga, tj. brendiranje hrvatskoga. "Uz mre?ni model i zahvaljuju?i suradnji s HGK i ministarstvima, trebamo raditi skupa na promicanju hrvatskoga gospodarstva neovisno o domeni," naglasila je Tomši?.

DSC_4871 800x534.JPG

Štandovi ?lanica HGK na akciji na Zagreba?kom Velesajmu; Izvor: HGK.

Prema podacima Instituta za turizam prosje?an turist u Hrvatskoj dnevno potroši 79 eura, od toga 17% potroši na hranu i pi?e. Stoga je u sklopu manifestacije odr?an i okrugli stol Proizvodnja hrane – Prilika za hrvatski turizam kako bi se analiziralo što je mogu?e napraviti kako bi se podigla konkurentnost hrvatskih prehrambenih proizvoda u turizmu.

Kova?evi? 800x534.JPG

Potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kova?evi?; Izvor: HGK.

"Cijela kontinentalna Hrvatska u turisti?kom proizvodu kada izuzmemo Zagreb sudjeluje sa samo 2%. U Hrvatskoj itekako imamo dobar model za razvoj ponude kontinentalnoga turizma, a to je Istra, koja je uklju?ivanjem prehrambenih proizvoda i vina u ponudu znatno produljila sezonu", rekao je potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kova?evi?, istaknuvši da je za plasiranje prehrambenih proizvoda u turizmu klju?no i pitanje dostatnosti proizvodnje u poljoprivredi.

?ori? 800x534.JPG

Predsjednik ?upanijske komore Bjelovar i direktor tvrtke Gala d. o. o. Jakov ?ori?; Izvor: HGK.

Jakov ?ori?, predsjednik ?upanijske komore Bjelovar i direktor tvrtke Gala d. o. o. koja se bavi proizvodnjom konzumnih jaja, istaknuo je da je prednost doma?ih proizvoda to što su svje?iji jer sa staroš?u uvoznim proizvodima opada kvaliteta.

Bere?i? 800x534.JPG

Direktorica hotelskih operacija i ljudskih resursa za Lifeclass Terme Sveti Martin Jelena Bere?i?; Izvor: HGK.

"Izazov je nabaviti doma?u hranu. Imamo sre?e jer se toplice nalaze na pogodnoj poziciji i imamo mogu?nost nabaviti ve?inu hrane i dio napitaka od malih proizvo?a?a. I oni su prepoznali prednosti suradnje. Kod nas je najve?i problem što smo dosta veliki pa nekada ne mo?emo nabaviti odre?ene namirnice u dovoljnoj koli?ini. No, odlu?ili smo raditi ne samo na razvoju toplica, ve? i cijele destinacije. Za to se moraju uklju?iti svi", rekla je direktorica hotelskih operacija i ljudskih resursa za Lifeclass Terme Sveti Martin Jelena Bere?i?.

Publika 800x534.JPG

Uzvanici i publika na otvorenju akcije; Izvor: HGK.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站