Upis u Registar posrednika u prometu nekretnina


Posrednik u prometu nekretnina ovlašteno je trgova?ko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Da bi posrednik mogao zapo?eti obavljati svoju djelatnost mora podnijeti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta na obrascu zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Dokumentaciju za isho?enje Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina mo?e se dostaviti klasi?nom poštom ili putem E-postupka.

1. Klasi?nom poštom na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Uprava za trgovinu i unutarnje tr?ište
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Zahtjev mora sadr?avati sljede?e podatke i dokaze:

  • Ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent (upisan u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina)
  • Ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravaju?im društvom (Pa?nja: ugovor mora biti potpisan i s pe?atima obje ugovorne strane)
  • (Uputa vezana uz policu osiguranja: najni?a osigurana svota ne mo?e biti manja od 200.000,00 kn po jednom štetnom doga?aju, odnosno 600.000,00 kn za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravaju?oj godini)
  • 35,00 kuna dr?avnih biljega ili uplata na ra?un Dr?avnog prora?una: broj ra?una: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgova?kog društva/MB obrta

2. E-POSTUPAK za isho?enje odobrenja za obavljanje uslu?ne djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina 

  • Obrazac se ispuni i vlastoru?no potpiše
  • Obrazac se s naslovom: e-zahtjev-nekretnine  pošalje na e-poštu pisarnica@mingo.hr, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati ( uplata na  ra?un Dr?avnog prora?una: broj ra?una: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgova?kog društva/MB obrta)
  • pristojbe na ra?un – sve u skeniram PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasi?nom poštom ili fizi?kim putem
  • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti mo?e na zahtjev od nadle?nog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasi?nom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
  • Nakon dobivanja odobrenja mo?ete zapo?eti obavljati uslu?nu djelatnost.


Sektor za trgovinu Hrvatske gospodarske komore vrši upis posrednika u prometu nekretnina u Registar posrednika u prometu nekretnina na temelju rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.
Registar sadr?i slijede?e podatke:
– Registarski broj upisa u Registar
– Datum upisa
– Broj i datum rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina
– Osnovne podatke o poslovnom subjektu: mati?ni broj, oznaku da li se radi o trgova?kom društvu, trgovcu pojedincu ili obrtniku, naziv i sjedište, adresa poslovanja, ?upanija, telefon, fax, e-mail
– Podaci o agentu/agentima posredovanja u prometu nekretnina koji je u stalnom radnom odnosu kod posrednika
– Osiguravateljno društvo kod kojeg je posrednik u prometu nekretnina osiguran

Posrednik je du?an svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru prijaviti Sektoru za trgovinu Hrvatske gospodarske komore u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar.

Promjene podataka dostavljaju se na adresu:

Hrvatska gospodarska komora, Sektor za trgovinu, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, e-mail: nekretnine@www.taikochao.com; tel: 01/4561-533

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站