Na temelju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14) Hrvatska gospodarska komora dobila je javnu ovlast provo?enja stru?nog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.
Provo?enje stru?nog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina propisano je ?lancima 29. i 30. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, te Pravilnikom  o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 99/13, 115/13) koji propisuje program stru?nog ispita i Pravilnikom o stru?nom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 77/10, 26/17) koji regulira provo?enje stru?nog ispita.

Kako je u Narodnim novinama broj 99 od 31. srpnja 2013. godine objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina, a u Narodnim novinama broj 115. od 13.9.2013. Ispravak navedenog Pravilnika , od listopada 2013. godine kandidati koji pristupe polaganju stru?nog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina ispitivat ?e se po programu stru?nog ispita koji je propisao novi Pravilnik. Ovim Pravilnikom propisano je da pravne izvore za polaganje stru?noga ispita ?ine i sve izmjene i dopune propisa iz svih ispitnih predmeta iz Programa stru?nog ispita iz Pravilnika, kao i svi novi propisi iz podru?ja iz kojih se pola?e stru?ni ispit doneseni nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika
Da bi kandidat pristupio stru?nom ispitu ne treba polaziti pripremni seminar ve? se mo?e samostalno pripremiti za polaganje ispita.
Kako bi se kandidatima olakšalo polaganje stru?nog ispita Hrvatska gospodarska komora izdala je Priru?nik za polaganje stru?nog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

Uvjeti za pristupanje stru?nom ispitu:
- SSS – najmanje završena srednja škola (dokaz o završenoj najmanje srednjoj stru?noj spremi)
- prijava za polaganje stru?nog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina
- dokaz o uplati troškova polaganja stru?nog ispita (dostavljena kopija uplatnice za ispit u iznosu od 1.100,00 kuna, odnosno 220,00 kuna po popravnom ispitu

Troškovi polaganja stru?nog ispita
Troškovi polaganja stru?nog ispita snosi kandidat i to:
- Za polaganje stru?nog ispita kandidat je du?an uplatiti iznos od 1.100,00  kuna
- Kandidat koji pristupa popravnom ispitu pla?a iznos od 220,00 kuna po predmetu
Po polo?enom stru?nom ispitu Hrvatska gospodarska komora ?e kandidatu izdati Potvrdu o polo?enom stru?nom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

Na ispit kandidat treba obavezno ponijeti slijede?e dokumente:
1. osobnu iskaznicu
2. potvrdu o uplati naknade za ispit

Stru?ni ispit provodi HGK prema programu stru?nog ispita.
Stru?ni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela a pola?e se pred Ispitnom komisijom.

Pismeni dio ispita traje maksimalno 2 sata. Kandidati koji na pismenom dijelu ispita postignu najmanje 60% od ukupnog broja bodova, mogu pristupiti usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio stru?nog ispita sastoji se od 5 ispitnih predmeta, a kandidat ih pola?e pred Ispitnom komisijom koju ?ine predsjednik i ?etiri ?lana. Da bi kandidat polo?io ispit mora iz svih pet predmeta dobiti ocjenu zadovoljio.

Popravni ispit
Kandidat koji na usmenom dijelu stru?nog ispita ne polo?i jedan ili dva predmeta, mo?e polagati popravni ispit iz tih predmeta. Rok u kojem se pola?e popravni ispit ne mo?e biti kra?i od trideset dana niti du?i od stoosamdeset dana od dana polaganja stru?nog ispita na kojem kandidat nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg pola?e popravni ispit.

Pad ispita
Kandidat nije polo?io stru?ni ispit ako ne polo?i tri ili više predmeta, te ponovo pola?e  stru?ni ispiti (pismeno i usmeno).
Kandidat mo?e odustati od  polaganja stru?nog ispita o ?emu je du?an obavijestiti Hrvatsku gospodarsku komoru (Sektor za trgovinu, Zagreb, Rooseveltov trg 2) pisanim podneskom, najkasnije osam dana prije dana odre?enog za polaganje.

ISPITNI ROKOVI - Radi prevencije širenja korona virusa ispiti se odga?aju do daljnjega.

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE

REZULTATI ISPITA

PROGRAM STRU?NOG ISPITA

KATALOG ISPITNIH PITANJA ZA STRU?NI ISPIT

UPIS U IMENIK AGENATA

UPIS U REGISTAR POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINA

PRIRU?NIK ZA POLAGANJE STRU?NOG ISPITA ZA AGENTA

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站