Povjerenstvo za reklamacije potroša?a pri HGK


Na temelju ?lanka 40. Statuta Hrvatske gospodarske komore (NN39/16) i  ?lanka 25. stavka 8. Zakona o zaštiti potroša?a (NN br. 41/14, 110/15, 14/19), koji propisuje da se za pojedine djelatnosti koje obavljaju trgovci koji pru?aju javne usluge sukladno ?lanku 24 Zakona o zaštiti potroša?a, a imaju do pet zaposlenih mo?e pri Hrvatskoj gospodarskoj komori osnovati povjerenstvo za reklamacije potroša?a isto je osnovano internom odlukom HGK  21. o?ujka 2016.godine.

Povjerenstvo je osnovano kao savjetodavno tijelo na temelju ?ijeg mišljenja se rješavaju prigovori/reklamacije korisnika javnih usluga sukladno odredbama Zakona o zaštiti potroša?a.

Na?in rada Povjerenstva propisan je Poslovnikom o radu Povjerenstva.

Povjerenstvo je du?no odgovoriti pisanim putem na prigovore korisnika u roku od najkasnije 30 dana od dana zaprimanja pritu?be/reklamacije.

Kontakt:

SEKTOR ZA TRGOVINU

Odjel za zaštitu potroša?a
Draškovi?eva 45, 10000 Zagreb
Tel: 01/4561 624
e-mail: trgovina@www.taikochao.com

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站