O Sektoru za trgovinu


Sukladno ure?enju i djelokrugu rada Hrvatske gospodarske komore, Sektor za trgovinu kao ustrojstvena jedinica promi?e, zastupa i štiti interese svojih ?lanica kroz provo?enje aktivnosti vezanih za razvoj i unapre?enje djelatnosti trgovine, promociju gospodarstva Republike Hrvatske te unapre?enje politike zaštite potroša?a.

Sektor djeluje kroz dva Odjela:

 1. Odjel za usluge u trgovini
 2. Odjel za zaštitu potroša?a
 1. U okviru Odjela za usluge u trgovini djeluju 7 udru?enja i 3 zajednice:
  1. Udru?enje trgovine
  2. Udru?enje trgovine motornim vozilima 
  3. Udru?enje trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima
  4. Udru?enje poslovanja nekretninama
  5. Udru?enje za istra?ivanje tr?išta
  6. Udru?enje trgovine novim tehnologijama
  7. Zajednica franšiznog poslovanja
  8. Zajednica davatelja usluga poslovnog najma vozila
  9. Zajednica nezavisnih trgovaca automobilskim dijelovima

    2.  Odjel za zaštitu potroša?a provodi niz aktivnosti u cilju zaštite interesa svojih ?lanica kao i unapre?enja politike zaštite potroša?a kao krajnjih korisnika roba i usluga u trgovini te sura?uje aktivno sa nadle?nim tijelima dr?avne uprave i sa udrugama civilnog društva koje zastupaju interese potroša?a u Republici Hrvatskoj.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站