Vrijeme odr?avanja: 01.03.2016. - 31.12.2016.

Program edukacije gospodarstvenika iz podru?ja primjene novog carinskog zakonika unije

Objavljeno: 01. 06. 2018. , A?urirano: 23. 01. 2020.

Program za 2019. je uspješno završio. U pripremi je program za 2020. koji bi trebao sadr?avati 10 sli?nih seminara.

 

Program za 2019. godinu sadr?ava 11 seminara iz podru?ja carinskih postupaka i procedura.

 

Plan organizacije seminara (radionica) za 2019. godinu

ORGANIZATOR: CroatiaPRO Odbor i Sektor za Promet i veze za HGK u suradnji sa Carinskom upravom te ?upanijskim komorama.

CILJ SEMINARA: Edukacija gospodarstvenika iz podru?ja carine i carinskih procedura, me?unarodnog transporta i trgovine

TEME I BROJ SEMINARA/RADIONICA:

 1. Daljnja implementacija Carinskog zakonika Unije – 11 seminara/radionica

 

BREXIT - 4 seminara

25.03.2019. ?K Split, 11,00-14,00 sati, kontakt osoba: Rade Marši?, E-mail: rmarsic@www.taikochao.com 

26.03.2019. ?K Osijek, 11,00-14,00 sati, kontakt osoba: Vedran Bestvina, E-mail: vbestvina@www.taikochao.com 

27.03.2019. Komora Zagreb, 10,00-13,00 sati, kontakt osoba: Irena Fresl Renduli?, E-mail; ifresl@www.taikochao.com

27.03.2019. ?K Rijeka 11,00-14,00 sati, kontakt osoba: Sara Štrlji?, E-mail: sstrljic@www.taikochao.com

 

  MJESTO ODR?AVANJA: ?upanijske komore i komora Zagreb

Po?etak programa: o?ujak 2019.

Završetak programa: prosinac 2019.

Seminari/radionice su predvi?eni za minimalno 5 polaznika a maksimum je broj mjesta dvorane koju ?K ima.

Svi seminari su besplatni i ograni?eni brojem polaznika, potrebno je samo se prijaviti kontakt osobi u ?upanijskoj komori gdje se seminar/radionica odr?ava ( popis kontakt osoba i adrese ?upanijskih komora u privitku). Prioritet imaju polaznici po redosljedu prijava.

Trajanje seminara i radionica: 3-6 školskih sati

FINANCIRANJE:  100% HGK

Sve informacije o Programu mo?ete dobiti od g. Saša Suboti?, e-mail: ssubotic@www.taikochao.com, Tel: 01 4606 763

 

 

 

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站