O Sektoru za promet i veze


Sektor za promet i veze zastupa i promi?e interese ?lanica Hrvatske gospodarske komore koje posluju u prometu i vezama, te im pru?a obavijesti, savjete i drugu stru?nu pomo? iz svog djelokruga.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti podru?je skladištenja, prometa i veza uklju?uje obavljanje redovnog ili izvanrednog putni?kog i robnog prijevoza ?eljeznicom, cestom, vodom, zrakom i cjevovodima, prate?e djelatnosti na terminalima ili parkiralištima, prekrcaj tereta, skladištenje i sl., poštanske usluge i telekomunikacije, iznajmljivanje prijevoznih sredstava i opreme s voza?em ili rukovateljem.

Sektor koordinira rad strukovnih udru?enja:

 • cestovnog putni?kog prometa
 • cestovnog teretnog prometa
 • luka
 • zra?nog prometa
 • me?unarodnih otpremnika
 • telekomunikacija
 • davatelja poštanskih usluga
 • autoškola
 • davatelja taksi usluga

te Zajednica:

 • za intermodalni transport i logistiku
 • za promet na unutarnjim vodama

Sektor za promet i veze sura?uje i sa Udrugom brodara u me?unarodnoj pomorskoj plovidbi MARE NOSTRUM (Avenija V. Holjevca 20, 10020 Zagreb,  tel: 01/6525-370, fax: 01/6525-371, e-mail: director@csamarenostrum.hr ).

Sektor, tako?er, u aktivnoj suradnji sa svojim ?lanicama, Hrvatskom obrtni?kom komorom i nadle?nim Ministarstvom-Upravom za cestovni i ?eljezni?ki promet temeljem zakonske regulative radi na slijede?im javnim ovlastima iz dijela cestovnog prometa:

 • raspodjela dozvola za me?unarodni prijevoz tereta,
 • uskla?ivanje voznih redova linijskog prijevoza putnika,
 • ispiti stru?ne osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prometa.

U Sektoru djeluje CroatiaPRO Odbor - nacionalni odbor za pojednostavnjenje pravila i obi?aja u upravi, trgovini i transportu. Odbor je koordinacijsko tijelo koje je osnovala Inicijativa za suradnju u jugoisto?noj Europi (SECI) u cilju povezivanja aktivnosti javnog i privatnog sektora po pitanju pojednostavnjenja procedura vezanih za prijevoz kako bi se ubrzao protok robe i time smanjili troškovi. CroatiaPRO Odbor je i nacionalna to?ka za UN/LOCODE, ?lan Vije?a EUROPRO Odbora te aktivno sudjeluje na forumima, konferencijama i sjednicama UNCTAD, UNECE, GFP, WTO, WCO, UNCEFACT a po pitanjima olakšavanja trgovine i transporta sa pozicije predstavnika gospodarstva RH.
U pojedinoj dr?avi ?lanici aktivnosti su usmjerene na bolju opremljenost grani?nih prijelaza, tehni?ku pomo? ja?anju carinskih uprava - izobrazba djelatnika radi bolje komunikacije s korisnicima usluga, informatizaciju carinskog postupka, pove?anje izmjene informacija izme?u carinskih organa i gospodarstva i prilago?avanje standardima EU.
Izme?u ?lanica Inicijative aktivnosti su usmjerene na suradnju i razmjenu informacija me?u pro odborima, a vezanim za me?unarodni promet i trgovinu, te koordinaciju izme?u grani?nih priljelaza-parova susjednih zemalja radi br?eg protoka robe.

Sektor svojim ustrojstvom i ciljevima rada aktivno u suradnji sa resornim ministarstvom putem institucije raznih povjerenstava, radnih grupa i ostalih oblika suradnje s tijelima dr?avne uprave sudjeluje u kreiranju i donošenju zakona, propisa i odredbi.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站