SVRHA i ULOGA HRVATSKOG PRO ODBORA,

Svrha osnivanja nacionalnih Proceduralnih odbora (PRO Odbora) je ja?anje i promid?ba trgovine te razmatranje svih potrebnih mjera iz podru?ja carinske slu?be, vanjske trgovine i prometa radi olakšavanja prelaska roba i ljudi preko dr?avnih granica a sa ciljem br?e integracije u europske tijekove. Drugim rije?ima PRO Odbor je mjesto gdje se susre?u gospodarstvenici sa predstavnicima dr?avne uprave kako bi br?e i lakše riješili sve probleme vezane uz me?unarodnu trgovinu i transport. Osnovani nacionalni PRO Odbori u zemljama SECI udru?ili su se u regionalni SECIPRO Odbor. Ovo udru?ivanje trebalo bi rezultirati liberalizacijom trgovine, uštedama privatnih poduzetnika, porastom obima trgovine, pove?anjem prihoda vladinih institucija uzrokovanim ve?im obimom me?unarodnog prometa.

Sli?na tijela postoje u zemljama EU (AUSTRIAPRO, DEUPRO) i zemljama EFTA (SWISSPRO), a ?ine ih predstavnici vladinih i nevladinih institucija. PRO Odbori razvijaju zajedni?ku carinsku proceduru i standarde za me?unarodni prijevoz kamiona. Na Europskoj razini ti Odbori su organizirani u EUROPRO Odboru i to sa ciljem uskla?ivanja svojih aktivnosti na me?unarodnom nivou. Ideja o PRO Odborima proširila se i na Sjevernu Ameriku gdje poma?e u provedbi procedura NAFTA-e (North American Free Trade Agreement)

Konstituiraju?a sjednica hrvatskog PRO odbora odr?ana je 22. rujna 1998. godine u prostorijama HGK kada je odlu?eno da ?e se Hrvatski PRO odbor zvati CroatiaPRO Odbor, nacionalni odbor za pojednostavljenje pravila i obi?aja u upravi, trgovini i transportu.

?lanovi CROATIAPRO odbora dolaze iz redova institucija (ministarstva vanjskih i unutarnjih poslova, gospodarstva, financija, prometa i veza, komora) i gospodarskih subjekata koji su po prirodi svojeg poslovanja vezani uz me?unarodnu trgovinu (trgovci, špediteri, banke, prijevoznici, osiguravaju?a društva...). Naglasak je stavljen na ?lanove koji dolaze iz privatnog sektora a zbog ?ega je i pokrenuta SECI inicijativa.

Takav sastav odbora razumljiv je obzirom da svrha osnivanja ovoga tijela jeste identificiranje problema koji ote?avaju i usporavaju slobodan protok roba u me?unarodnoj trgovini s naglaskom na procedurelne probleme, te iznala?enje na?ina za rješavanje tih problema.

Predsjednik iz HGK

g. Saša Suboti?, viši stru?ni savjetnik u Sektoru za promet i veze

 

Kratka prezentacija o CroatiaPRO Odboru i što je sve do sada napravljeno

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站