Vrijeme odr?avanja: 26.11.2019. - 31.12.2019.

Objavljeno: 29. 11. 2019. , A?urirano: 02. 12. 2019.

?lanice Udru?enja proizvo?a?a piva, slada i hmelja HGK-a i ove godine, ?etvrte za zaredom, provode aktivnosti u sklopu društveno odgovorne kampanje Uklju?i savjest – ponekad djeci treba re?i ne kojom upozoravaju na opasnost maloljetni?ke konzumacije alkohola i pozivaju na dosljedno provo?enje zakona kojima je zabranjeno poslu?ivanje i prodaja alkoholnih pi?a osobama mla?ima od 18 godina.

Kampanju su podr?ali i vode?i trgova?ki lanci koji su na svojim prodajnim mjestima istaknuli vizuale kampanje sa sloganom: "Uklju?i savjest – ponekad djeci treba re?i NE", a koji su imali ulogu potaknuti svijest javnosti o potencijalnim štetnim posljedicama maloljetni?ke konzumacije alkohola. Tome je prethodila edukacija zaposlenika, prodajnog osoblja trgova?kih lanaca o ciljevima kampanje.

Kampanja se nastavila kroz medijsko pokroviteljstvo s vode?im medijem u Hrvatskoj, 24sata s kojim je provedena opse?na oglašiva?ka i native kampanja. U suradnji s 24sata provedeno je i istra?ivanje javnosti s ciljem ispitivanja mišljenja javnosti o maloljetni?koj konzumaciji alkohola. Istra?ivanju je pristupilo oko 2.400 ispitanika, a rezultati su pokazali kako ?ak ?etvrtina maloljetnika (25%) uop?e ne pije alkohol što je dvostruko bolji rezultat nego u prijašnjim generacijama kad je udio apstinenata bio sitnih 11%. Me?u mladi?ima danas ima 2,5 puta više onih koji ne piju, a me?u djevojkama ih je 1,75 puta više nego ranije. Takav pozitivan trend pokazuje i istra?ivanje Svjetske zdravstvene organizacije za 2016. godinu, u kojem je navedeno da maloljetnici u Hrvatskoj sve manje konzumiraju alkohol te da je postotak onih koji piju ni?i od prosjeka EU.

Uz istra?ivanje, u sklopu medijskog partnerstva objavljeno je ukupno devet edukativnih ?lanaka na portalu 24sata.hr te ?etiri u print izdanju, dva video priloga na Facebook stranici 24sata te specijalni microsite #otvorioci. Kampanja je dosegla izvanredne rezultate. ?lanci su zabilje?ili više od 250 tisu?a pregleda, dok je video priloge pregledalo ?ak 150 tisu?a korisnika.

?lanice Udru?enja pokrenule su ovu društveno odgovornu kampanju prije ?etiri godine svjesne odgovornosti u spre?avanju maloljetni?ke konzumacije alkohola. Sve ?lanice dijele jednako stajalište prema zakonskoj dobnoj granici za uslu?ivanje i prodaju alkohola. Dokaz tomu je i ?injenica da je Udru?enje, kao i vode?e ?lanice, u proteklih desetak godina provode brojne kampanje društveno odgovornog poslovanja s ciljem spre?avanja zloupotrebe alkohola što podrazumijeva i spre?avanje maloljetni?ke konzumacije i prodaje alkohola. Stoga, kao i proteklih godina, ?lanice vjeruju u pozitivne reakcije reakcije javnosti budu?i da se radi o društveno odgovornom projektu koji doprinosi razvoju cjelokupne zajednice i kojemu je na prvom mjestu interes maloljetnika. Kao vode?i doma?i pivari apeliraju na sve one koji se nalaze u situacijama da prodaju i uslu?e alkohol maloljetnicima da to ne u?ine.

https://showcase.24sata.hr/kruno/pivari/index.html

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站