Konzorcij na ?elu s ŠPANJOLSKIM UDRU?ENJEM ZA UZGOJ RIBE U MORU (APROMAR), uz sudjelovanje ostalih ?etiriju partnera - SGS TECNOS (Španjolska), talijansko udru?enje za akvakulturu API (Associazione Piscicoltori Italiani), tursko sveu?ilište Dokuz Eylul Sveu?ilište i HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA (HGK), identificirao je zajedni?ke potrebe, poput profesionaliziranja sektora akvakulture i poboljšanja njegove konkurentnosti standardizacijom i inovacijom osposobljavanja na europskoj razini te razvoja potrebnih sadr?aja za edukaciju osoblja, u vezi sa zdravljem i dobrobiti riba korištenjem novih tehnologija. Vo?ena idejom razvoja, ro?ena je ideja o izradi aplikacije app_HEALTHY_FISH s predvi?ena 24 mjeseca razvojnog perioda, koji je zapo?eo u studenomu 2015.

Projekt se financira iz aktivnosti "Strateško partnerstvo" unutar Erasmus + programa Europske komisije, posebice iz  KA2 - "Suradnja za inovacije i razmjena dobrih praksi "

Cilj je razviti "Program obuke za sektor akvakulture standardiziran na europskoj razini", koji uklju?uje module obuke za edukaciju profesionalaca i uklju?uje i sadr?aj obuke potrebne za osposobljavati kadrova u ZDRAVLJU i DOBROBITI riba i FIZI?KO-KEMIJSKOJ kontroli. Korištenjem novih tehnologija izradit ?e se i programirati aplikacije kao alat potpore za obuku profesionalaca u navedenim podru?jima.

Više informacija o projektu mo?ete potra?iti u prilo?enim newsletterima ili kontaktirati APROMAR na broj telefona: +34 956 40 42 16 i/ili na e-adresu adm@apromar.es.

 

 

 

 

 

 免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站