Vrijeme odr?avanja: 28.05.2020. - 30.05.2020.

European Flour Millers Congress

Objavljeno: 04. 11. 2019. , A?urirano: 14. 01. 2020.

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Europskim udru?enjem mlinara (European Flour Millers – EFM) u vrijeme predsjedanja Vije?em EU, bit ?e organizator i doma?in Europskoga kongresa mlinara koji ?e se odr?ati u Dubrovniku od 28. do 30 svibnja 2020. godine.

Svake dvije godine Europski kongres mlinara okuplja stotinu najva?nijih tvrtki iz podru?ja mlinarskog i pekarskog  sektora.

Ovaj iznimni društveni doga?aj za mlinarski i pekarski sektor omogu?uje tvrtkama da pridonesu unapre?enju svojega poslovanja, konkurentnosti te potencijalno otvore nove mogu?nosti za ja?anje tvrtki.

Hrvatska je gospodarska komora od 2010. godine ?lanica Europskog udru?enja mlinara.

Više informacija o Europskom udru?enju mlinara mo?ete prona?i ovdje, a koncem ove godine bit ?e se mogu?e i prijaviti na doga?anje.

Kongres pru?a mogu?nost za poslovno umre?avanje i promociju aktivnosti i usluga. Vaše sponzorstvo pridonijet ?e oblikovanju jedinstvenog doga?aja za europsko mlinarstvo koji ujedinjuje iznimno va?an društveni doga?aj i konferenciju s vrhunskim predava?ima.

Za više informacija o sponzorstvu i mogu?nosti oglašavanja na Europskom kongresu mlinara u Dubrovniku molimo kontaktirajte:

Tako?er, skre?emo pozornost na prikazanu tablicu putem koje je mogu?e saznati o mogu?nostima sponzora.

mogucnosti-sponzora 971x650.jpg

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站