Vrijeme odr?avanja: 03.03.2020.

Objavljeno: 10. 02. 2020. , A?urirano: 25. 02. 2020.

U organizaciji EU SME Centra iz Pekinga, organizacije EU za podršku poslovanju malim i srednjim tvrtkama u Kini, i Hrvatske gospodarske komore u utorak, 3. o?ujka, u devet sati odr?at ?e se poludnevni seminar o E-trgovini i digitalnom marketingu u Kini (E-Commerce and Digital Marketing in China) u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu, na adresi Rooseveltov trg 2.

Na seminaru ?ete saznati kako nešto izravno prodati kineskim potroša?ima putem online kanala. Seminar pokriva niz prakti?nih aspekata i suvremenih najboljih praksi, a osmišljena je za sve marke ili trgovce koji imaju e-trgovinu ili digitalne projekte na kineskom tr?ištu, poduzetnike i stru?njake za e-trgovinu. Cilj je seminara pru?iti jasan i prakti?an prikaz okru?ja e-trgovine, opisati dostupne opcije za mala i srednja poduze?a iz EU u Kini te pomo?i kompanijama u procjeni potencijala, troškova i implikacija svake od opcija.

E-trgovina i u?inkovita upotreba fokusiranog skromnog marketinškog bud?eta postali su klju?ni aspekti koje mala i srednje poduze?a iz EU trebaju uzeti u obzir pri izradi njihove strategije u Kini. Me?utim, nedostatak informacija o kanalima e-trgovine i marketinga ote?ava poduze?ima donošenje informiranih odluka. Mala poduze?a iz EU trebala bi biti posebno svjesna naglog rasta platformi za elektroni?ku trgovinu u Kini koja je diverzificirala na?ine ulaska malih i srednjih tvrtki i njihovih proizvoda u tu zemlju, pru?aju?i im više kanala za prodaju na tr?ištu.

Predava? na seminaru bit ?e Luis S. Galán, gotovo cijelo desetlje?e na ?elu tvrtke 2 Open, agencije za digitalni marketing i e-trgovinu, s uredima u Kini i Španjolskoj, ?iji cilj je pomaganje stranim brandovima da razviju i pove?aju internetsku prodaju u Kini. Tvrtka 2 Open je slu?beni partner Tmall Grupe, jedne od najva?nijih mre?nih platformi u Kini.
Prije nego što se upustio u ovu poduzetni?ku avanturu, Luis je radio za PRISA Group i eBay u podru?jima digitalne i internetske prodaje. Tijekom karijere savjetovao je brojne me?unarodne tvrtke iz razli?itih grana gospodarstva: hrana i pi?e; kozmetika; trudnice i djeca; dodaci prehrani i obu?a.
Tako?er je bio govornik i predava? na brojnim seminarima i treninzima o internetskoj trgovini i digitalnom marketingu, poput Kako najbolje iskoristiti rast e-trgovine u Kini (2019).

Radni jezik predavanja bit ?e engleski, a sudjelovanje na predavanju je besplatno. Detaljan program doga?anja mo?ete preuzeti u prate?im dokumentima.

Ljubazno molimo zainteresirane sudionike da se prijave popunjavanjem online obrasca u nastavku.

Prijave se primaju do 2. o?ujka ili do popunjenja kapaciteta dvorane.

Suorganizator doga?anja:

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站