Obnovljena baština za odr?ivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu

Projekt "Obnovljena baština za odr?ivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu" objedinit ?e baštinu i potencijale dviju va?nih nacionalnih institucija u podru?ju etnografije i gospodarstva radi stvaranja jedinstvene kulturne i posjetiteljske ponude u centru Zagreba. Rekonstrukcijom, obnovom, opremanjem objekata HGK i Etnografskog muzeja te razvojem brojnih novih sadr?aja i programa sna?no ?e se pridonijeti promicanju hrvatske kulture, baštine i gospodarstva te pridonijeti ja?anju turizma, poduzetništva i zapošljavanja.

Naziv projekta: Obnovljena baština za odr?ivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu

Skra?eni naziv: KULTURA+GOSPODARSTVO=HIPERPOVEZANOST

Prijavitelj/Nositelj: Hrvatska gospodarska komora

Partner: Etnografski muzej

Ukupna vrijednost projekta: 6.249.925,00 HRK

Ukupan iznos bespovratnih EU potpora: 4.875.440,00 HRK

Trajanje projekta: 1. 12. 2016. - 1. 2. 2018.

Sa?etak projekta:

U okviru ovog projekta obnovit ?e se i opremiti objekt Etnografskog muzeja Zagreb i dio objekta Hrvatske gospodarske komore kako bi se ti vrijedni objekti kulturne baštine, smješteni u samom centru Grada Zagreba, mogli turisti?ki dodatno valorizirati. Partneri se udru?uju kako bi se projektom kreirala prostorna, sadr?ajna i funkcionalna turisti?ka cjelina u centru grada temeljena na etnografskoj kulturnoj baštini i gospodarstvu Republike Hrvatske. Postoje?i objekti obaju partnera obnovit ?e se i opremiti modernom multimedijalnom opremom kako bi se na inovativan i interaktivan na?in privukli posjetitelji te predstavili turisti?ki, obrazovni i zabavni sadr?aji i ponuda. Kako bi se ta dva objekta, koji dijele zajedni?ko dvorište, u?inilo jedinstvenom prostornom cjelinom, projektom ?e se izgraditi staklena interpolacija na prostoru dvorišta prezentacijske i interpretativne namjene. Interpolacija ?e povezivati posjetiteljske prostore obaju partnera, a na vrhu ?e biti ure?eni atraktivni ugostiteljski prostor s vidikovcem na Zagreb i zagreba?ke krovove. U ugostiteljskom objektu poslu?ivat ?e se tradicionalna hrvatska jela, jelovnici ?e biti tematski, a sastojat ?e se od najmanje 15 tradicijskih jela upisanih u Registar kulturne baštine Republike Hrvatske.

Partneri su osmislili brojne sadr?aje koji ?e se tijekom cijele godine provoditi u novoure?enim prostorima u suradnji s udrugama civilnog društva, poduzetnicima, obrtnicima, drugim gospodarskim udru?enjima i klasterima, javnim, obrazovnim i znanstvenim ustanovama.

 

Ciljevi projekta:
Rekonstrukcijom, obnovom i opremanjem objekti kulturne baštine koji su u obuhvatu ovog integriranog projekta te njihovi sadr?aji imaju zna?ajan potencijal postati nezaobilazne i jedinstvene posjetiteljske destinacije u Gradu Zagrebu koje ?e doprinijeti pove?anju broja posjetitelja, turisti?kih dolazaka i no?enja te rastu i ja?anju gospodarstva i novom zapošljavanju.
Op?i cilj projekta je obnovom i valorizacijom objekata kulturne baštine stvoriti atrakcije kulturnog urbanog turizma za inovativni gospodarski razvoj i stvaranje novih poslova i radnih mjesta.
Specifi?ni ciljevi su:
1. Zaštita i pove?anje vrijednosti kulturne baštine obnovom i opremanjem, a s ciljem pove?anja atraktivnosti samog dobra, pove?anja broja posjetitelja i postizanje samoodr?ivosti objekata kulturne baštine.
2. Razvijanje novih turisti?kih i kulturnih proizvoda i usluga temeljenih na baštini koji ?e omogu?iti direktno i indirektno pove?anje broja zaposlenih te stvaranje novih profila poslova.
3. Pove?anje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika kroz pove?anje turisti?kih izdataka na destinaciji.


O?ekivani rezultati projekta:
U sklopu projekta se o?ekuju slijede?i izravni projektni rezultati:
1. Obnovljena kompletna zgrada spomenika Etnografskog muzeja; obnovljen vanjski plašt zgrade i riješeni sistemi grijanja/hla?enja, ventilokomora i svih ostalih nu?nih priklju?aka, rekonstruirane podrumske i tavanske prostorije te prostorija za muzejsku trgovinu i ugostiteljski sadr?aj, rekonstruirane instalacije u cijeloj zgradi, prilago?en prostor za osobe s invaliditetom i uvedeni standard za muzejske prostore. Riješena stati?ka oja?anja za prostore u kojima je predvi?ena dodatna te?ina zbog specifi?nih uvjeta pohrane muzejskih predmeta
2. Obnovljena infrastruktura na pomo?noj muzejskoj zgradi u Ka?i?evoj 9; rekonstruirane unutarnje prostorije za ?uvaonice, radionice i upravne poslove te riješena pitanja statike i oja?anja podnih konstrukcija za pohranu ladi?ara i opreme za muzejsku gra?u, osiguranje mikroklimatskih uvjeta za muzejske prostore.
3. Modernizirani postoje?i muzejski sadr?aji, posebno izra?eni dizajn postava primjeren odabranim muzejskim eksponatima i oprema izra?ena prema standardima struke te prilagodba dijela postoje?ih muzeografskih pomagala novim standardima; uvedena multimedijska oprema i izra?en sadr?aj za multimediju.
4. Uvedeni novi muzejski sadr?aji za posjetitelje; uvedeni novi muzejski odjela prema projektu, muzeološkoj koncepciji i scenariju postava, uvedeni muzejska trgovina i ugostiteljski sadr?aj, uveden sustav barkodiranja za muzejske ?uvaonice i sustav kontrole pristupa i zaštite unutar zatvorenog i poluotvorenog re?ima te sustava kontrole i kretanja posjetitelja.
5. Unaprije?ena promocija muzeja; marketinška strategija i promid?bene aktivnosti, izra?ena analiza troškova i koristi s studijom izvodljivosti i izrada cjelovitog programa odr?avanja za sve sadr?aje u muzeju s planom servisiranja i troškovima.
6. Izra?en plan odr?avanja prostora i opreme sa specifikacija mjese?nih/godišnjih troškova potrošnje za sve energente s naglaskom na ekološki prihvatljive modele i smanjenje postoje?ih troškova.
7. Izrada komunikacijskih poveznica u dvorištu s projektom Hrvatske gospodarske komore.
8. Izrada plana transporta zašti?ene muzejske gra?e, privremene pohrane i vra?anja eksponata u ure?ene ?uvaonice.
9. Korištenje odr?ivih modela za odr?avanje (solarna energija, podiza?i topline, korištenje kišnice i sl.) i funkcioniranje

 

Sadr?aj materijala isklju?iva je odgovornost Hrvatske gospodarske komore. 

 

Zajedno do EU fondova.jpg    ESI fondovi.png    OP KiK.jpg    Hrvatska.jpg

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Kontakti

  • Sektor za me?unarodne poslove i EU Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: eoi@hgk.hr Tel: +385 1 482 8382 Fax: +385 1 482 8379 direktorica: Ines Obradovi? tajnica: Lidija Rajkovi?
  • Igor Bobek Viši stru?ni suradnik Tel: +385 1 456 1798 Email: ibobek@hgk.hr