Hrvatska gospodarska komora ve? je tradicionalno pouzdan partner hrvatskim tvrtkama na njihovom putu prema inozemnim tr?ištima i nezaobilazan promotor hrvatskog gospodarstva u svijetu. Kako bi se olakšala suradnja na tr?ištima pojedinih zemalja te ostvarilo lakše povezivanje tvrtki i br?i protok informacija Hrvatska gospodarska komora potpisala je više od 170 sporazuma o suradnji s komorama u više od 70 zemalja svijeta. Tako?er, ?lanica je i Eurochambresa i Me?unarodne trgova?ke komore (ICC).

U sastavu Sektora za me?unarodne poslove i EU djeluju sljede?i odjeli:

Odjel za projekte, programe i fondove EU bavi se pru?anjem potpore tvrtkama pri stupanju na strana tr?išta i to kroz sustavno informiranje, educiranje o svim aspektima EU djelatnosti, savjetovanje kako do?i do izvora financiranja za vlastite projekte, pronalazak poslovnih partnera, pru?anje pomo?i pri komercijalizaciji inovacija i transferu tehnologija, sudjelovanje u velikim europskim istra?iva?kim projektima itd. Koriste?i infrastrukturu nacionalnih i europskih udru?enja ?iji je HGK ?lan, u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama Hrvatske gospodarske komore, Odjel radi na zastupanju i zaštiti interesa hrvatskih tvrtki te pru?a pomo? gospodarstvenicima u korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova.
U okviru Odjela za EU djeluje Zajednica poslovnih savjetnika koja okuplja više od 100 ?lanica koje pru?aju usluge poslovnog savjetovanja.
U sastavu Odjela djeluje i Europska poduzetni?ka mre?a (EEN) (eng. Enterprise Europe Network - EEN) - projekt kojeg sufinancira Europska komisija iz programa COSME za konkurentnost MSP-a. Ovo je najve?a europska poslovno-tehnološka mre?a koja poma?e poduzetnicima u njihovoj internacionalizaciji.

Odjel za europska tr?išta pru?a podršku hrvatskim tvrtkama u internacionalizaciji njihovih poslovnih aktivnosti na tr?ištima zemalja ?lanica EU/EEA, Švicarske te Izraela.
Djelovanje odjela usmjereno je na pru?anje podrške hrvatskim tvrtkama u plasmanu roba i usluga na europska tr?išta, organizaciju poslovnih delegacija i gospodarskih susreta, pronala?enje odgovaraju?ih partnera u inozemstvu i organizaciju edukacija o uvjetima poslovanja u EU/EEA, Švicarskoj i Izraelu. Stranim tvrtkama daju sve potrebne informacije o mogu?nostima suradnje s hrvatskim partnerima.

Odjel za prekomorska tr?išta pru?a podršku hrvatskim tvrtkama u me?unarodnom poslovanju te procesu internacionalizacije njihovih poslovnih aktivnosti, kroz bilateralne i multilateralne aktivnosti za podru?ja Sjeverne i Ju?ne Amerike, Bliskog i Dalekog Istoka, ASEAN-a, Australije, Novog Zelanda i Afrike.

Odjel za Zajednicu nezavisnih dr?ava (ZND) i CEFTA tr?išta pru?a podršku hrvatskim tvrtkama u poslovnim aktivnostima u zemljama koje ulaze u sastav navedenih asocijacija.
Glavne aktivnosti Odjela odnose se na pronalazak inozemnih partnera, informiranje o izvoznim procedurama, analize tr?išta, organizacije gospodarskih delegacija i seminara o uvjetima poslovanja na pojedinim tr?ištima.
Poslovi odjela usmjereni su na gospodarske aktivnosti s tr?ištima zemalja bivšeg SSSR-a, u ?iji sastav ulaze: Armenija, Azerbajd?an, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Rusija, Tad?ikistan, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan:
U sustav CEFTA-e ulaze: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija.
Pored ostalih aktivnosti Odjel koordinira i radom Poslovnog vije?a za gospodarsku suradnju s Ruskom Federacijom.

Odjel za privla?enje investicija pru?a podršku investitorima (doma?im i stranim) pri ulaganju i poslovanju u RH, poma?e pri identificiranju ulaga?kih mogu?nosti, informira ih o prate?oj zakonodavnoj regulativi, pru?a potporu u rješavanju administrativnih i zakonskih procedura pri realizaciji projekata te nudi pomo? pri pronalasku odgovaraju?eg poslovnog partnera. S ciljem pru?anja pregleda dijela investicijskih mogu?nosti u RH, Odjel je izradio i vodi online Katalog investicijskih projekata koji olakšava ulaga?ima dostupnost informacija o konkretnim ulaga?kim potencijalima RH. U suradnji s drugim sektorima HGK, Odjel sudjeluje na sajmovima, poslovnim susretima, gospodarskim delegacijama i forumima na kojima promovira RH kao zemlju po?eljnu za ulaganje kao i konkretne projekte za ulaganje. 

Pozivamo vas da se uklju?ite u naše projekte i koristite naše usluge!

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站