U lipnju 2010. godine Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore je, vo?en zna?ajnim rastom interesa hrvatskih gospodarstvenika za rusko tr?ište te radi intenziviranja aktivnosti na tom tr?ištu, donio Odluku o osnivanju Poslovnog vije?a za gospodarsku suradnju s Ruskom Federacijom, na temleju ?lanka 35. Statuta HGK.

Svrha je osnivanja Poslovnog vije?a kontinuirana razmjena informacija i aktivno sudjelovanje predstavnika svih zainteresiranih tvrtki u definiranju prijedloga za unaprje?enje gospodarske suradnje s Rusijom u podru?ju trgovine, industrije, tehnološkog razvoja, ulaganja, turizma, usluga, radi pove?anja hrvatskog izvoza. ?lanstvo je besplatno, a ?lanicama mogu postati sve tvrtke koje sura?uju ili su zainteresirane za suradnju s Rusijom.

Poslovnim vije?em rukovodi Izvršni odbor koji s predsjednikom ima ukupno ?etiri ?lana iz redova ?lanica, vode?i ra?una o ravnomjernoj zastupljenosti pojedinih gospodarskih grana.

Administrativno-tehni?ke poslove za potrebe Poslovnog vije?a obavlja tajnik koji je iz reda zaposlenika Sektora za me?unarodne poslove i EU Hrvatske gospodarske komore.

Sadašnje predsjedništvo Poslovnog vije?a za gospodarsku suradnju s Rusijom:

 • Predsjednik: Marinko Došen, (predsjednik Uprave AD Plstik d.d.);
 • Mislav Vu?i?, potpredsjednik (izvršni direktor JGL d.d.);
 • Stjepan Dragi?evi?, potpredsjednik (savjetnik Kon?ar Elektroindustrija d.d.);
 • Kristijan Sabo (izvršni direktor za Isto?nu Europu, Baltik i Centralnu Aziju);
 • Suzana Kne?evi?, viši stru?ni savjetnik - poslovna tajnica Vije?a

 

Aktivnosti Poslovnog vije?a uklju?uju sljede?e:

 • Razmjenu iskustava i informacija izme?u ?lanica Vije?a o ruskom tr?ištu i problematici poslovanja na tom tr?ištu
 • Pripreme prijedloga Vladi RH, Uredu predsjednice RH i ministarstvima za poboljšanje gospodarske suradnje s Ruskom Federacijom
 • Sudjelovanje u aktivnostima HGK povezanim s poboljšanjem suradnje s ruskim tr?ištem (poslovni forumi, seminari i stru?na predavanja, posjeti hrvatskih gospodarskih izaslanstava Rusiji i ruskih gospodarskih izaslanstava Hrvatskoj specijalizirani sajmovi i dr.)
 • Zajedni?ka suradnja Hrvatske gospodarske komore s Trgovinsko-industrijskom komorom Ruske Federacije i drugim ruskim gospodarskim udru?enjima
 • Druge aktivnosti povezane sa suradnjom s Ruskom Federacijom, ovisno o interesu ?lanica

 

Poslovno vije?e za gospodarsku suradnju s Rusijom ima više od 200 ?lanica – predstavnika hrvatskih tvrtki.

HGK je u proteklom razdoblju, slijedom interesa svojih ?lanica radom Poslovnog vije?a za suradnju s Rusijom i u koordinaciji sa sektorima i ?upanijskim komorama HGK, kao i Predstavništvom u Moskvi, pru?ala potporu u prvom redu koordiniranom nastupu hrvatskih gospodarstvenika na ruskom tr?ištu prema pojedinim gospodarskim granama, posredstvom udru?enja, grupacija i zajednica.

Tako?er, u sklopu rada sjednica kontinuirano se organiziraju seminari o pravnim regulativama u poslovanju s Rusijom, kao i carinskim procedurama.

U sklopu odr?anih sjednica organizirani su brojni seminari kao potpora hrvatskim tvrtkama pri poslovanju na ruskom tr?ištu, npr.:

„Carinske procedure pri izvozu u RF“; „O?ekivanje promjene u poslovanju hrvatskih tvrtki ulaskom Rusije u WTO i Hrvatske u EU“; Seminar „Carinska unija Rusije, Bjelorusije i Kazahstana: perspektivno tr?ište“, prezentacija „Novi re?im uzajamnih putovanja dr?avljana Hrvatske i Rusije“; „Polo?aj euroazijske gospodarske integracije“; „Instrumenti podrške izvozno orijentiranim tvrtkama, suradnja izme?u hrvatskih i ruskih tvrtki i zajedni?ki projekti“; „Carinski nadzor provo?enja mjera ograni?avanja prema Ruskoj Federaciji“; „Certifikati / deklaracije o sukladnosti obvezatni pri izvozu na tr?ište Ruske Federacije i ostalih ?lanica Euroazijske unije“.

Na temelju dosadašnje prakse, aktivnosti PVGS RF ?e biti usmjerene na pomo? i potporu hrvatskim tvrtkama pri njihovim poslovnim aktivnostima na ruskom tr?ištu.

Plan rada PVGS RF za naredno razdoblje obuhvatit ?e konkretne prijedloge unaprje?enja suradnje u perspektivnim sektorima, koje ?e kreirati i dogovoriti predstavnici Izvršnog odbora PVGS RF, odabrani kako bi predstavljali razli?ite industrijske grane u kojim je gospodarska suradnja dosad bila na visokoj razini.

Plan PVGS s RF obuhva?a:

 • organizaciju sektorskih izaslanstava i posjeta odre?enim ruskim regijama, u skladu s njihovim potrebama za odre?enim proizvodima hrvatskih tvrtki i iskazanim interesima za mogu?om suradnjom;
 • prijedloge i organizaciju nastupa na specijaliziranim sajmovima u RF za hrvatske tvrtke, iz sektora gospodarstva koji nisu obuhva?eni sankcijama, a gdje postoji obostrani interes za suradnjom;
 • organizaciju seminara o uvjetima poslovanja u svjetlu novih trgovinsko-gospodarskih odnosa izme?u Rusije i EU;

HGK – Sektor za me?unarodne poslove i EU i Predstavništvo Moskva, dosad su aktivno sudjelovali u pripremi prijedloga dnevnog reda i teksta za dio koji se odnosi na radnu skupinu za trgovinsko-gospodarsku suradnju u sklopu Me?uvladine rusko-hrvatske komisije.

Sve ?lanice HGK mogu se uklju?iti u rad Poslovnog vije?e za gospodarsku suradnju s Ruskom Federacijom.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站