Odjel za prekomorska tr?išta bavi se bilateralnim i multilateralnim aktivnostima za podru?ja Sjeverne i Ju?ne Amerike, Bliskog i Dalekog Istoka, ASEAN-a, Australije, Novog Zelanda i Afrike.
Odjel pru?a potporu hrvatskim tvrtkama u procesu internacionalizacije njihovih poslovnih aktivnosti, izlasku na tr?išta pojedinih zemalja te pronala?enju odgovaraju?ih partnera u inozemstvu. Aktivnosti koje provodi uklju?uju organizaciju gospodarskih delegacija u zemlji i inozemstvu te individualnih poslovnih razgovora, organizaciju sudjelovanja na sajmovima, organizaciju edukacija po pojedinim temama vezano uz izvoz i plasiranje proizvoda na strana tr?išta te savjetovanje po pitanjima poslovanja na pojedinim tr?ištima.

Istodobno se stranim tvrtkama daju sve potrebne informacije o mogu?nostima suradnje s hrvatskim partnerima.

Multilateralne aktivnosti usmjerene su na unaprje?ivanje me?unarodnih odnosa i ostvarivanje prioritetnih gospodarskih ciljeva Republike Hrvatske vezanih uz procese uklju?ivanja i sudjelovanja Hrvatske u europskim i svjetskim gospodarskim integracijama.

Odjel usko sura?uje i s Predstavništvom HGK u NR Kini (Šangaj)
Adresa: Room 2712-13 Tower B, The Place
Telefon: +86 (0)21 6219 5001
E-mail: cceshanghai@www.taikochao.com

Odjel za prekomorska tr?išta u svom radu tako?er sura?uje s brojnim stranim partnerima, veleposlanstvima i institucijama poput Eurochambresa, China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), te komorama po zemljama koje Odjel pokriva.

Korisni dodatni kontakti po pojedinim zemljama, namijenjeni europskim malim i srednjim poduze?ima:

 


FILIPINI:

epbn-logo 860x432.jpg

Izvor: epbn.ph.


Poslovna mre?a EU - Filipini je projekt sufinanciran od strane EU, a provodi ga konzorcij europskih gospodarskih komora sa sjedištem na Filipinima. Cilj je pru?iti potporu europskim tvrtkama, posebno malim i srednjim poduze?ima, zainteresiranim za izvoz ili ulaganje u Filipine. Mre?a pru?a cjelokupni spektar usluga podrške zainteresiranim tvrtkama.
Web: www.epbn.ph/
Kontakt e-mail: info@epbn.ph

INDIJA:
European Business and Technology Centre (EBTC) je fokusiran na tri strateška podru?ja: projekte, savjetovanje i investicije. To je neprofitna organizacija koja omogu?uje suradnju Europe i Indije.
U okviru svoga rada EBTC procjenjuje lokalnu potra?nju za pokretanjem klastera, projekata i programa te proširenje me?usobne suradnje više dionika. Promovira europske tehnologije i inovacije koje odgovaraju razli?itim lokalnim potrebama u Indiji.
Web: www.ebtc.eu
Kontakt e-mail: projects@ebtc.eu

INDONEZIJA:
EIBN je projekt u koji je uklju?eno pet europskih bilateralnih gospodarskih komora u Indoneziji i dva partnera u Europi. Cilj je promicanje Indonezije i ASEAN-a te pru?anje podrške europskim malim i srednjim poduze?ima u njihovim nastojanjima da istra?e puni potencijal tr?išta Indonezije.
Web: www.eibn.org/
Kontakt e-mail: info@eibn.org

JAPAN:
Centar EU-Japan za industrijsku suradnju je neprofitna organizacija osnovana kao podru?nica Instituta za me?unarodne studije i obuku (IIST). Cilj je promicanje industrijske, trgovinske i investicijske suradnje EU i Japana te razmjena iskustava i znanja izme?u japanskih i europskih tvrtki u svrhu poboljšanja konkurentnosti.
Web: www.eu-japan.eu
Kontakt putem obrasca: https://www.eu-japan.eu/information-request

JUGOISTO?NA AZIJA
Helpdesk pru?a pregled pitanja vezanih uz intelektualno vlasništvo (IP) za svaku dr?avu jugoisto?ne Azije. Na ni?e navedenoj web stranici nalaze se dokumenti za preuzimanje u kojima mo?ete prona?i prakti?ne poslovne informacije.
Web: www.southeastasia-iprhelpdesk.eu
Kontakt e-mail: question@southeastasia-iprhelpdesk.eu

KAMBOD?A:
EuroCham je osnovana s ciljem promicanja interesa europskih tvrtki koje posluju u Kambod?i, olakšavanja ulaska europskih tvrtki na tr?ište i stvaranja opse?ne mre?e podrške me?u korporativnim i pojedina?nim ?lanovima. U tom kontekstu, aktivnosti EuroCham-a uklju?uju partnerstva s Vladom na podru?ju oporezivanja i rješavanja sporova, stvaranje sektorskih odbora pod okriljem EuroCham-a i pru?anje niza usluga europskim poduze?ima.
Web: www.eurocham-cambodia.org
Kontakt: info@eurocham-cambodia.org

KINA:
Neprofitna organizacija koja ima osnovnu strukturu od 24 radne skupine i 7 organizacija koje zastupaju europsko poslovanje u Kini. Djeluju u 9 gradova: Pekingu, Nanjingu, Šangaju, Shenyangu, Guangzhou, Shenzhenu, Chengdu, Chongqingu i Tianjinu.
Web : www.europeanchamber.com.cn/en/home
Kontakt e-mail: euccc@europeanchamber.com.cn

Centar za mala i srednja poduze?a EU-a je inicijativa Europske unije koja pru?a sveobuhvatan raspon usluga potpore europskim malim i srednjim poduze?ima kako bi bili spremni za poslovanje u Kini.
Web: www.eusmecentre.org.cn
Kontakt obrazac: http://www.eusmecentre.org.cn/expert

China IPR SME Helpdesk podupire mala i srednja poduze?a Europske unije kako bi zaštitila i provela svoja prava intelektualnog vlasništva (IPR) u Kini
Web: www.china-iprhelpdesk.eu
Kontakt e-mail: question@china-iprhelpdesk.eu

LAOS:
Glavni cilj ECCIL-a je predstavljanje europske poslovne zajednice u Laosu i pru?anje usluga ?lanovima i ne?lanovima. Glavni cilj komore je promicanje i pove?anje poslovanja izme?u Lao PDR-a i dr?ava ?lanica EU-a u obostranu korist.
Komora nudi op?e usluge poput informativnog materijala, slanje e-pošte s aktualnim zbivanjima i obavijestima i sl., te pojedina?ne usluge, prilago?ene konkretnom problemu tvrtke.
Web: eccil.org
Kontakt e-mail: contact@eccil.org

MJANMAR
EuroCham pru?a pomo? europskim tvrtkama koje su zainteresirane za poslovanje u Mjanmaru - bilo u obliku zagovaranja, pru?anja odre?enih usluga, izvještaja ili drugih aktivnosti.
Web: eurocham-myanmar.org
Kontakt e-mail: info@eurocham-myanmar.org

VIJETNAM:
Poslovna mre?a EU-Vijetnam (EVBN) je projekt koji sufinancira Europska unija i osnovan je 2014. godine. Op?i cilj poslovne mre?e EU-Vijetnam (EVBN) je pove?anje izvoza i ulaganja Europske unije (EU) u Vijetnam, posebice od strane malih i srednjih poduze?a, kao i ja?anje poslovnog sektora EU-a u Vijetnamu. EVBN olakšava pristup tr?ištu u Vijetnamu zagovaranjem i anga?iranjem prvenstveno s Vladom Vijetnama, vijetnamskim poslovnim sektorom i drugim dionicima.
Web: evbn.org
Kontakt e-mail: mayte.pernas@evbn.org

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站