Odjel za europska tr?išta pru?a podršku hrvatskim tvrtkama u internacionalizaciji njihovih poslovnih aktivnosti na tr?ištima zemalja ?lanica EU/EEA, Švicarske te Izraela.

Djelovanje odjela usmjereno je na pru?anje podrške hrvatskim tvrtkama u plasmanu roba i usluga na europska tr?išta, organizaciju poslovnih delegacija i gospodarskih susreta, pronala?enje odgovaraju?ih partnera u inozemstvu i organizaciju edukacija o uvjetima poslovanja u EU/EEA, Švicarskoj i Izraelu. Stranim tvrtkama daju sve potrebne informacije o mogu?nostima suradnje s hrvatskim partnerima.

Odjel pru?a pomo? i podršku hrvatskim tvrtkama pri izlasku na tr?išta navedenih zemalja, a neke od najzna?ajnijih aktivnosti su:

  • Pronalazak potencijalnih poslovnih partnera na navedenim tr?ištima sukladno zahtjevima ?lanica;
  • Organizacija poslovnih susreta i gospodarskih delegacija na navedenim tr?ištima i u RH vezano za ista;
  • Izrade analiza tr?išta EU/EEA zemalja, Švicarske i Izraela i informativnih materijala o njihovoj poslovnoj i investicijskoj klimi;
  • Organizacija edukacija i seminara o uvjetima poslovanja na pojedinom tr?ištu prema interesima ?lanica;
  • Uspostava kontakata i suradnja s inozemnim institucijama i diplomatskim predstavništvima;
  • Inforimiranje o pravilima i legislativi koja se odnosi na poslovanje na EU/EEA tr?ištu, Švicarskoj i Izraelu te pra?enje EU politika i direktiva
  • Informiranje tvrtki o proceduri i prilikama vezanim uz plasman roba i usluga s fokusom na Single Market
  • Informiranje tvrtki o javnonabavnim natje?ajima na prostoru EU/EEA, Švicarske i Izraela

Odjel pru?a hrvatskim tvrtkama potporu pri internacionalizaciji poslovanja na EU/EEA tr?ištu, Švicarskoj i Izraelu savjetima koji se odnose na propise vezano uz plasman roba i usluga, tarife i procedure, potrebne deklaracije i certifikacije proizvoda.

Predstavništvo HGK u Briselu stoji na raspolaganju svim hrvatskim tvrtkama koje rade na tr?ištu EU ili planiraju svoje aktivnosti na njemu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站