Odjel za projekte, programe i fondove EU bavi se pru?anjem potpore tvrtkama pri stupanju na strana tr?išta i to kroz sustavno informiranje, educiranje o svim aspektima EU djelatnosti, savjetovanje kako do?i do izvora financiranja za vlastite projekte, pronalazak poslovnih partnera, pru?anje pomo?i pri komercijalizaciji inovacija i transferu tehnologija, sudjelovanje u velikim europskim istra?iva?kim projektima itd. Koriste?i infrastrukturu nacionalnih i europskih udru?enja ?iji je HGK ?lan, u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama Hrvatske gospodarske komore, Odjel radi na zastupanju i zaštiti interesa hrvatskih tvrtki te pru?a pomo? gospodarstvenicima u korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Odjel je nadle?an i za poslove pra?enja sudjelovanja HGK u raznim europskim projektima, razvijanju novih proizvoda i usluga koje su od koristi ?lanicama te prijavu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova EU ili programa Unije.

VU EEN.jpg

U sastavu Odjela djeluje i Europska poduzetni?ka mre?a (EEN) (eng. Enterprise Europe Network - EEN) - projekt kojeg sufinancira Europska komisija iz programa COSME za konkurentnost MSP-a. Mre?a pru?a potporu i savjet gospodarstvenicima diljem Europe te im poma?e maksimalno iskoristiti mogu?nosti Europske Unije i jedinstvenog europskog tr?išta. Usluge EEN Mre?e specifi?no su kreirane za male i srednje poduzetnike (MSP) ali su dostupne i poslovnim institucijama, istra?iva?kim centrima te sveu?ilištima u cijeloj Europi. Europska poduzetni?ka mre?a sastavljena je od gotovo 600 partnerskih organizacija i institucija (komore, agencije, instituti..), pru?a odli?ne kontakte i poveznice u 54 zemlje i 92 konzorcija: te povezuje preko 3.000 eksperata s podru?ja poduzetništva, inovacija i transfera tehnologije s ciljem promid?be konkurentnosti i inovacija na lokalnoj i europskoj razini pa i šire. Hrvatska gospodarska komora je koordinator hrvatskog konzorcija, a ostali uklju?eni partneri su:

 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG-BICRO,
 • Tehnološki park Vara?din - TPV,
 • TERA TEHNOPOLIS iz Osijeka,
 • Znanstveno-tehnologijski park Sveu?ilišta u Rijeci - StepRi,
 • Ured za transfer tehnologije Sveu?ilišta u Splitu – UTT.

Klju?ne aktivnosti Odjela su:

1. Programiranje i pra?enje provedbe ESI fondova

Programske aktivnosti Odjela obuhva?aju aktivnosti vezane uz pra?enje izrade strateških dokumenata i zastupanje stavova ?lanica HGK u procesu programiranja i izmjena strateških dokumenata (operativnih programa) koji su podloga za financiranje iz EU fondova odnosno sudjelovanje u pripremi poziva za dostavu projekata:

 • Sudjelovanje s nacionalnim institucijama u partnerskim konzultacijama i izradi dokumenata za korištenje strukturnih fondova;
 • Zastupanje interesa ?lanica prilikom izrade tekstova poziva na dostavu projektnih prijedloga koji se sufinanciraju iz fondova EU;
 • Pra?enje politika EU i sagledavanje njihovog utjecaja na hrvatsko gospodarstvo;
 • Sudjelovanje u nacionalnim odborima za koordinaciju i pra?enje provedbe ESI fondova te odboru za koordinaciju sudjelovanja RH u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama EU.

2. Savjetodavne aktivnosti

Savjetodavne aktivnosti Odjela obuhva?aju aktivnosti prema poduze?ima/?lanovima HGK:

 • Informativno / savjetodavne aktivnosti prema ?lanicama u pogledu mogu?nosti prijave poduzetnika na otvorene natje?aje za dodjelu sredstava iz fondova/programa EU;
 • Usmjeravanje gospodarstvenika prema odgovaraju?im izvorima financiranja iz EU fondova;
 • Pru?anje pomo?i u procesu prijave na natje?aje.

3. Informativne, promotivne i obrazovne aktivnosti

S ciljem podizanja svijesti u poslovnoj zajednici o mogu?nostima sufinanciranja odre?enih poslovnih aktivnosti poduzetnika i putem europskih financijskih sredstava, Odjel kontinuirano provodi aktivnosti koje trebaju pove?ati korištenje fondova EU:

 • Informiranje o dostupnim mogu?nostima za poduzetnike za financiranje projekata iz ESI fondova;
 • Promocija EU natje?aja raspisanih od strane nadle?nih provedbenih tijela;
 • Informiranje o dostupnim mogu?nostima financiranja i poticanja rasta gospodarstva iz strukturnih fondova
 • Informiranje o dostupnim mogu?nostima poticanja rasta gospodarstva iz programa Unije;
 • Edukacija ?lanica o EU regulativama (EU definicija MSP, Dr?avne potpore, Potpore male vrijednosti, financijski instrumenti i sli?no)
 • Izdavanje publikacija, analiza, u koordinaciji s drugim HGK organizacijskim jedinicama;

4. Ostale aktivnosti

Odjel je zadu?en i za prijavu i provedbu odre?enih strateških projekata HGK kao i pra?enje sudjelovanja Komore u raznim EU i bilateralnim projektima, što podrazumijeva:

 • Izradu projektnih prijedloga i izvora financiranja strateških projekata HGK te prate?e aktivnosti;
 • Koordinacija EU projekata u kojima sudjeluje HGK;
 • Logisti?ka potpora svim organizacijskim jedinicama HGK u svezi pripreme i prijave projekata;
 • Vo?enje Baze EU projekata poslovnih savjetnika
 • Potpora radu Zajednice poslovnih savjetnika HGK
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站