Ako ste zainteresirani za nastup na navedenim tr?ištima, pozivamo vas da se odazovete na Javni poziv za sudjelovanje u projektu Ready2Go

Hrvatska gospodarska komora, u suradnji s još 11 partnera iz devet europskih zemalja, sudjeluje u projektu Ready2Go koji pru?a mogu?nost hrvatskim malim i srednjim tvrtkama da unaprijede svoja znanja u nastupu na odabranim me?unarodnim tr?ištima. Gospodarstvenicima ?e se pru?iti prilika i da prona?u pouzdane poslovne partnere te se s njima susretnu na organiziranim poslovnim razgovorima.

Projekt financira Europska komisija, a dio ?e odre?enih troškova tvrtkama biti sufinanciran. 

Za sudjelovanje je nu?na online prijava putem Javnog poziva dostupnog na internetskoj stranici Ready2Go.

Prijave se obavljaju na engleskom jeziku i otvorene su do 14. travnja. Sve dodatne informacije o prihvatljivosti i kriterijima izbora, datumima i programu dostupne su na www.b2match.eu/ready2go (engleski jezik).

Informacije o samom postupku prijave mogu se dobiti i u HGK.

U nastavku se nalaze opširnije informacije na hrvatskom jeziku.

U današnjem svijetu, me?unarodno tr?ište nije više rezervirano isklju?ivo za velike korporacije, ve? se i male tvrtke sve više po?inju širiti na inozemna tr?išta. Me?utim, pokretanje poslovanja u inozemstvu nipošto nije jednostavan proces, zbog ?ega je projekt Ready2Go spreman dati potporu dinami?nim malim i srednjim tvrtkama iz Europe da uspješno krenu u globalne vode.  Kao projekt Europske komisije koji je razvio me?unarodni konzorcij na ?elu s Promos Milan u suradnji s Enterprise Europe Network, Ready2Go je inovativni novi program u kojem ?e 80 odabranih tvrtki koje u njemu sudjeluju dobiti na raspolaganje potrebne alate koji jam?e uspjeh u inozemstvu. Fokus ?e biti usmjeren na 5 razli?itih zemalja tj. ciljnih tr?išta: ?ile, Indija, Kamerun, Kanada i SAD (rezervna tr?išta su Argentina i Egipat), a sudionici ne samo da ?e dobiti uvid u njihove pojedina?ne na?ine rada, ve? ?e poduzeti i prve korake u uspostavljanju partnerstava u tim zemljama.

Tajna me?unarodnog uspjeha le?i u znanju kako se nositi s inozemnim tr?ištima, zbog ?ega Ready2Go pru?a individualni program treninga i obuke koji ?e biti posebno prilago?en poslovanju. Cilj treninga za svaku tvrtku biti ?e kreiranje me?unarodnog poslovnog plana, tj. strateškog pregleda za postavljanje ciljeva i brzi po?etak me?unarodnog napredovanja. Svaka tvrtka koja sudjeluje u programu, dobit ?e podršku i savjet na daljinu od Ready2Go tijekom programa.

Za napredak svake tvrtke koja pokušava uspjeti u inozemstvu, presudno  je uspostavljanje odgovaraju?ih kontakata. Stoga ?e Ready2Go organizirati aktivnosti povezivanja koje ?e omogu?iti sudionicima da izgrade vrijedne odnose s odgovaraju?im tvrtkama u ciljnim zemljama.

Jedan od najzanimljivijih aspekata ovog programa je da ?e sudionici imati koristi od mogu?nosti istra?ivanja inozemnih tr?išta; ne samo da mogu odabrati poha?anje dva dodatna treninga koja ?e se odvijati u 5 razli?itih kulturnih središta širom Europe, ve? mogu sudjelovati i na do dva doga?aja umre?avanja u ciljnim zemljama,  ?iji su troškovi djelomi?no subvencionirani.

Niz resursa i obuke koje pru?a Ready2Go dat ?e tvrtkama priliku da prošire svoje vidike, izgrade mre?u inozemnih kontakata i što je najva?nije, da se istaknu na svjetskom tr?ištu; me?utim, program ?e biti dostupan isklju?ivo za 80 odabranih tvrtki. Uvjeti koje tvrtke moraju ispuniti su:

  • Biti tvrtka male ili srednje veli?ine
  • Biti osnovana u dr?avi ?lanici EU ili biti iz zemlje koja sudjeluje u programu COSME (Albanija, Armenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Island, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Turska)
  • Biti aktivna u proizvodnom sektoru (konzultantske tvrtke i profesionalne usluge nisu uklju?ene)
  • Biti u mogu?nosti raditi i komunicirati na engleskom jeziku

80 izabranih tvrtki ?e:

  • sudjelovati u trodnevnom individualnom treningu i obuci (koji ?e se odr?ati u sjedištu tvrtke) izme?u lipnja i kolovoza 2017. godine.
  • sudjelovati u dvodnevnom treningu koji ?e se odr?avati u europskim gradovima izme?u srpnja i listopada 2017. godine.
  • izraditi svoj poslovni plan internacionalizacije uz potporu Ready2Go.
  • sudjelovati u do 2 doga?aja povezivanja, tj. uspostavljanja kontakata koji ?e se odr?ati u razdoblju od studenog 2017. do srpnja 2018. godine na tre?im tr?ištima.

Online prijava je dostupna na www.b2match.eu/ready2go i rok za prijavu je do 14. travnja 2017. Dodatne informacije o prihvatljivosti i kriterijima izbora, datumima i programu dostupne su na www.b2match.eu/ready2go.

Otkrijte svijet poslovanja s Ready2Go

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站