HGK uspješno prijavila projekt u okviru Erasmus+ programa

Objavljeno: 01. 06. 2016. , A?urirano: 04. 05. 2017.

HGK je pred potpisom ugovora o sufinanciranju projekta u okviru Erasmus + programa namijenjenog ja?anju uloge komora u pru?anju pomo?i MSP-ovima u uklju?ivanju u sustav dualnog obrazovanja. Vrijednost projekta iznosi pribli?no pola milijuna eura, a partneri su, uz Austrijsku federalnu gospodarsku komoru, i odre?ene nacionalne institucije.

Svjesni potrebe gospodarstva za kvalificiranom radnom snagom koja ?e biti educirana u skladu s potrebama industrije, HGK je krenula u projekt koji ima za cilj okupiti sve zainteresirane poduzetnike koji se ?ele uklju?iti u dualni sustav obrazovanja, a ciljem dobivanja kompetentne radne snage ali i smanjenja nezaposlenosti mladih koja je u Hrvatskoj me?u najvišima u Europi.

Austrijska komora odabrana je kao glavni partner obzirom na iskustvo i znanje koje ima u provedbi sustava dualnog obrazovanja, a u okviru projekta hrvatski partneri trebali bi postati kompetentni savjetnici kako za poslodavce tako i za u?enike i škole koje su zainteresirane uklju?iti se u model dualnog sustava obrazovanja. Po uzoru na austrijski model, ali uzimaju?i u obzir postoje?i nacionalni zakonodavni okvir, razvit ?e se metode i kriteriji za odabir MSP-ova zainteresiranih za dualno obrazovanje kao i vodi? za mentore u MSP-ovima. Planirano je i certificiranje mentora u okviru projekta.

Svrha projekta je u kona?nici oformiti tim ljudi me?u partnerskim institucijama u Hrvatskoj koji ?e postati referentna to?ka za sva pitanja vezana uz sustav dualnog obrazovanja u Hrvatskoj te stvoriti bazu podataka poduzetnika i u?enika zainteresiranih za sudjelovanje u takvom sustavu. U odre?enim europskim zemljama, primarno Austriji i Njema?koj, koje bilje?e i najni?e stope nezaposlenosti mladih u EU, gospodarske komore centralna su to?ka za provedbu dualnog sustava obrazovanja koje podrazumijeva obrazovanje kroz rad.

 

web stranica projekta

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站