Hrvatska gospodarska komora je u listopadu 2016. godine zapo?ela s provedbom projekta Cap4App, sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Erasmus+.

Akronim projekta: Cap4App
Nositelj projekta: Hrvatska gospodarska komora
Ukupna vrijednost projekta: 530.537,00 €
Potprogram: ERASMUS + KA3 – Podrška reformi politika
Planirano trajanje: 24 mjeseca

Cilj projekta je oja?ati organizacijske kapacitete HGK i partnerskih institucija u suo?avanju s izazovima reforme srednjega strukovnog obrazovanja i, u kona?nici, pru?iti potporu malim i srednjim poduze?ima koji ve? sudjeluju u programu naukovanja ili se tek namjeravaju uklju?iti.

Projekt ?e imati u?inak na intenziviranje suradnje izme?u klju?nih dionika u podru?ju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te ?e osna?iti njihov utjecaj na politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
Pridonijet ?e boljem  razumijevanju u?enja temeljenog na radu u poduze?ima te razvoju modela za njihovu kvalitetniju provedbu.

Suradnjom s austrijskom komorom i upoznavanjem s primjerima dobre prakse, projektni partneri ?e usvojiti iskustva i znanja koja ?e mo?i primijeniti u hrvatskom kontekstu. Cilj je sagledati prepreke na koje MSP-ovi nailaze pri primanju u?enika na prakti?nu nastavu/naukovanje i osposobiti savjetnike za rad s poduze?ima i školama. Uzimaju?i u obzir postoje?i nacionalni zakonodavni okvir, razvit ?e se metode i kriteriji za odabir MSP-ova zainteresiranih za primanje u?enika, program osposobljavanja mentora u poduze?ima koji odgovara njihovim mogu?nostima te ?e ih se motivirati na to da prihvate nau?nike. Kroz promotivne aktivnosti radit ?e se na podizanju svijesti o dobrobitima i va?nosti ovakvog modela u?enja me?u MSP-ovima, ali i javnosti op?enito.

Više informacija o projektu, projektnim aktivnostima i ishodima dostupno je na web stranici projekta: dualnoobrazovanje.hr

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站