Sektor za industriju HGK prati ?lanice iz podru?ja C Prera?iva?ka industrija (osim odjeljaka 10, 11, 12, 16, 19, 26, 27 i 31), J58 Izdava?ka djelatnost, J 59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnost snimanja zvu?nih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te M741 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti (Nacionalna klasifikacija djelatnosti - NKD 2007, NN.  58/07., 72/07.).

Interesi i stavovi ?lanica uskla?uju se radom njihovih predstavnika u tijelima i organima strukovnih udru?enja i zajednica. Putem rada 10 strukovnih udru?enja prati se stanje, zastupaju se interesi ?lanica i razmatraju specifi?na pitanja za pojedine djelatnosti, a radom 13 zajednica uskla?uju se stavovi gospodarstva u pitanjima koja se odnose na više sektora.

Djelatnost Sektora za industriju:

  • zastupanje interesa gospodarstva putem pripreme i organizacije sjednica udru?enja, zajednica, grupacija i drugih organizacijskih oblika na kojima se raspravlja o aktualnoj problematici, zauzimaju stavovi i pokre?u inicijative,
  • zastupanje ?lanica ?lanstvom u me?unarodnim udru?enjima,
  • promocija i povezivanje ?lanica putem organizacije kolektivnih nastupa ili posjeta sajmovima, organizacijom poslovnih delegacija, primanjem inozemnih gospodarskih izaslanstava, suradnjom sa strukovnim organizacijama na bilateralnoj ili multilateralnoj osnovi te putem izdavanja kataloga i brošura,
  • edukacija ?lanica organizacijom edukacijskih sadr?aja i sudjelovanjem na stru?nim skupovima, kongresima i konferencijama,
  • sudjelovanje u radu institucija (povjerenstva, radna tijela), s ciljem zaštite interesa, promicanja i unapre?enja industrijskih djelatnosti,
  • op?e usluge na zahtjev ?lanica i korisnika usluga,
  • pra?enje stanja i razvoja industrijskih gospodarskih djelatnosti, izrada analiza i definiranje mjera za djelotvornije poslovanje ?lanica,
  • izrada baza podataka o ?lanicama strukovnih udru?enja i zajednica,
  • pra?enje i unapre?enje poduzetništva, inventivnog rada i tehnološkog razvitka,
  • promocija dizajna u gospodarstvu.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站