Prera?iva?ka industrija, prema definiciji Nacionalne kvalifikacije djelatnosti NKD, obuhva?a podru?ja fizi?ke ili kemijske transformacije materijala, tvari ili sastojaka u novi proizvod.

Prema NKD 2007 u ovo podru?je pripadaju sljede?e djelatnosti:

 • proizvodnja prehrambenih proizvoda, pi?a i duhanskih proizvoda,
 • proizvodnja tekstila, odje?e, ko?e i srodnih proizvoda,
 • prerada drva i proizvoda od drva i pluta, slame, pletarskih materijala, papira i proizvoda od papira,
 • tiskanje i umno?avanje snimljenih zapisa,
 • proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, kemikalija, kemijskih proizvoda, osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka,
 • proizvodnja proizvoda od gume i plastike,
 • proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda,
 • proizvodnja metala, gotovih metalnih proizvoda,
 • proizvodnja ra?unala te elektroni?kih i opti?kih proizvoda i elektri?ne opreme,
 • proizvodnja strojeva i ure?aja,
 • proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica i ostalih prijevoznih sredstava,
 • proizvodnja namještaja,
 • ostala prera?iva?ka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme.

Odjel prera?iva?ke industrije Sektora za industriju pokriva sljede?e djelatnosti :

C         Prera?iva?ka industrija

C13    Proizvodnja tekstila
C14    Proizvodnja odje?e
C15    Proizvodnja ko?e i srodnih proizvoda
C17    Proizvodnja papira i proizvoda od papira
C18    Tiskanje i umno?avanje snimljenih zapisa
C20    Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
C21    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
C22    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
C23    Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
C24    Proizvodnja metala
C25    Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
C28    Proizvodnja strojeva i ure?aja, d. n.
C29    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
C30    Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
C32    Ostala prera?iva?ka industrija
C33    Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Unutar Odjela prera?iva?ke industrije djeluju sljede?i Pododjeli:

 • Pododjel za metaloprera?iva?ku industriju
 • Pododjel za industriju nemetala i kemijsku industriju
 • Pododjel za grafi?koprera?iva?ku industriju i medije
 • Pododjel za ko?arskoprera?iva?ku i tekstilnu industriju
 • Pododjel za obrambenu industriju NATO i offset
 • Pododjel za dizajn

Unutar navedenih Pododjela djeluju sljede?a Udru?enja i Zajednice:

 • Udru?enje grafi?ko-prera?iva?ke industrije
 • Udru?enje industrije nemetala i gra?evinskih materijala 
 • Udru?enje industrije plastike i gume 
 • Udru?enje kemijske industrije
 • Udru?enje ko?arsko-prera?iva?ke industrije
 • Udru?enje male brodogradnje 
 • Udru?enje proizvodnje metala i proizvoda od metala 
 • Udru?enje proizvodnje strojeva, ure?aja, motornih vozila, prikolica i poluprikolica
 • Udru?enje tekstilne i odjevne industrije
 • Zajednica ambala?era
 • Zajednica nakladnika i knji?ara
 • Zajednica proizvo?a?a brodske opreme
 • Zajednica proizvo?a?a dijelova i pribora za automobilsku industriju
 • Zajednica za deterd?ente i kozmetiku
 • Zajednica proizvo?a?a opreme i sredstava za poljoprivredu, šumarstvo i prehrambenu industriju
 • Zajednica proizvo?a?a proizvoda za zdravstvo
 • Zajednica proizvo?a?a protupo?arne opreme
 • Zajednica proizvo?a?a sredstava za posebne namjene
 • Zajednica ?eljezni?ke industrije
 • Zajednica za industrijski dizajn
 • Zajednica za humanitarno razminiranje

Prera?iva?ka industrija u svakoj dr?avi predstavlja djelatnost od strateškog interesa te je zato od posebne va?nosti za gospodarski razvoj Republike Hrvatske organiziranje i udru?ivanje tvrtki u okviru Odjela za prera?iva?ku industriju, s ciljem zastupanja interesa ?lanica pred dr?avnim tijelima pri oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike.

U Industrijskoj strategiji RH za period 2014. - 2020. kao pokreta?ke grane prepoznate su sljede?e djelatnosti u okviru Odjela za prera?iva?ku industriju:

 • proizvodnja gotovih metalnih proizvoda;
 • proizvodnja strojeva i ure?aja
 • proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka;
 • proizvodnja ra?unala te elektroni?kih i opti?kih proizvoda;

Tvrtke iz podru?ja koje pokriva Odjel prera?iva?ke industrije zapošljavaju 10,94 % od ukupnog broja zaposlenih u RH (podaci za 2014. godinu), a njihov izvoz iznosi 51,56 % od ukupnog izvoza  RH.

OSNOVNE AKTIVNOSTI ODJELA PRERA?IVA?KE INDUSTRIJE

 • zastupanje interesa ?lanica pred dr?avnim tijelima pri oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike
 • stvaranje odgovaraju?ega poticajnog legislativnog okvira za poslovanje
 • pra?enje i analiza gospodarskih kretanja
 • zastupanje interesa hrvatskih tvrtki putem sudjelovanja u radu strukovnih EU udru?enja
 • povezivanje znanosti i gospodarstva
 • poticanje istra?ivanja, razvoja i inovacija
 • promocija gospodarstva u zemlji i inozemstvu:
  - organiziranje gospodarskih B2B susreta u zemlji i inozemstvu
  - organizacija sajmova
 • sudjelovanje u EU projektima
 • poslovno obrazovanje ?lanica (seminari, radionice, konferencije, okrugli stolovi.....)
 • izdavanje brošura i kataloga
 • javne ovlasti
 • obavljanje drugih zadataka odre?enih zakonom i statutom.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站