Odjel za poduzetništvo je dio komorskog sustava koji je zapo?eo sa svojim radom 1. o?ujka 2012. godine. Razvijaju?i ovu stranicu nastojali smo na pregledan i dostupan na?in pru?iti temeljne podatke o samome Odjelu te o uslugama i aktivnostima koje provodimo. Cilj nam je putem ove stranice ponuditi kvalitetne materijale i informacije te se nadamo se da ?ete biti zadovoljni ponu?enim sadr?ajem.

Aktivnosti i usluge Odjela usmjerene su na pru?anje pravodobne i to?ne informacije te pomo?i i podrške svakom poduzetniku. ?elja nam je ostvariti sinergiju izme?u poduzetnika, HGK i Vlade kako bi se stvorila što povoljnija poduzetni?ka klima, poticao razvoj gospodarstva i poduzetništva, novog zapošljavanja te o?ivljavanja podru?ja posebne dr?avne skrbi. U okviru svoga rada Odjel ?e samostalno ili u suradnji sa drugim Odjelima i sektorima unutar HGK, te vanjskim partnerima, raditi na sljede?im aktivnostima usmjerenim ka unaprije?enju rada i poslovanja tvrtki:

  • Definiranje mjera kojima bi se unaprijedila poduzetni?ka klima u RH
  • Pra?enje i analize rezultata poslovanja malog i srednjeg poduzetništva
  • Zastupanje interesa i pru?anje stru?ne pomo?i ?lanicama pri financiranju poduzetni?kih projekata.
  • Savjetovanje oko apliciranja na programe potpora malom i srednjem poduzetništvu

Suradnju s nadle?nim ministarstvima, posebno na:

  • Implementaciji 10 principa Small Business Act-a, EU
  • Pripremi  Nacionalne konferencije o gospodarstvu i poduzetništvu
  • Sudjelovanju u projektima pokrenutim od strane Ministarstva nadle?nog za malo i srednje poduzetništvo
  • Suradnji s obrazovnim i drugim institucijama u organiziranju odgovaraju?e edukacije za poduzetnike
  • Savjetodavnoj pomo? u pristupu odgovaraju?im EU programima zainteresiranim poduzetnicima
  • Povezivanju akademske zajednice i poduzetništva u suradnji s BICRO-m i Zajednicom za inventivni rad

Unutar Odjela za poduzetništvo djeluje i Udru?enje za informacijske tehnologije.

Za sve potrebne informacije, pomo? i podršku stojimo vam na raspolaganju.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站