Vo?enje Upisnika o izdavanju i distribuciji tiska HGK sukladno Zakonu o medijima (NN br. 59/04; 84/11; 81/13)
Formular Prijave za upis u Upisnik HGK o izdavanju i distribuciji tiska kao i predmetni zakon, mo?e se dobiti u Sektoru za industriju i IT: formular nakladnici, formular distributeri, formular vlasni?ka struktura, Obveze nakladnika i distributera.
Pregled izdanih potvrda o upisu u Upisnik o izdavanju i distribuciji tiska HGK - Evidencija.
Sukladno ?l. 32. Zakona o medijima nakladnici su du?ni do 31.1. teku?e godine dostaviti podatke o vlasni?koj strukturi (formular - tiskani mediji, formular - elektroni?ki mediji.
Sukladno ?l. 34. Zakona o medijima nakladnici su du?ni do 30.4. teku?e godine dostaviti Izvješ?e o financijskom poslovanju za 2016. godinu - formular  - tiskani mediji, formular - elektroni?ki mediji.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站