Vrijeme odr?avanja: 26.06.2016.

Nacionalne smjernice za vrsno?u i kulturu gra?enja

Objavljeno: 03. 03. 2014. , A?urirano: 26. 06. 2016.

Izvješ?e o radu radne skupine za pra?enje implementacije ciljeva dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013. - 2020., ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsno?u i kulturu gra?enja

Radna skupina osnovana je Odlukom o imenovanju ?lanova i tajnika Radne skupine za pra?enje implementacije ciljeva dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsno?u i kulturu gra?enja, Ministarstva graditeljstva i prostornoga ure?enja od 18. velja?e 2013. godine.

?lanovi Radne skupine za pra?enje implementacije zadanih ciljeva odabrani su prema kriteriju najve?eg broja akcija zadanih dokumentom, a ujedeno su istaknuti ?lanovi zajednice te unutar svojih institucija. Ukupno je 9 ?lanova radne skupine: dr. sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure?enja, Ines mer?ep, dipl. ing. arh., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure?enja, Mirna Sabljak, dipl. ing. arh., Ministarstvo kulture, Vesna Rajkovi?, dipl. ing. arh., Ministarstvo turizma, mr. sc. Petar Šoki?, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Damir Percel, dipl. ing. gra?., Hrvatska gospodarska komora, Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh., Hrvatska komora arhitekata, dr. sc. Krunoslav Šmit, dipl. ing. arh., Sveu?ilište u Zagrebu- Arhitektonski fakultet i Helena Knifi? Schaps, dipl. ing. arh. predsjednica Radne skupine za izradu dokumenta.

Radna skupina zapo?ela je s radom u o?ujku 2013. godine.

Djelovanje Radne skupine prije svega je bilo usmjereno ka promociji i prezentaciji dokumenta ApolitikA. U tom su smislu odr?ane brojne prezentacije u Zagrebu, Dubrovniku, Opatiji, Zadru, te na me?unarodnoj konferenciji u Dublinu u organizaciji   Europskog foruma za arhitektonske politike. Jedan od zna?ajnijih doga?aja bilo je i sudjelovanje predstavnika Radne skupine na okruglom stolu u sklopu 4. Kongresa hrvatskih arhitekata, na temu: Provedba arhitektonskih politika- implementacija.

Tako?er je u svrhu promocije dokumenta, izdana publikacija ApolitikA u nakladništvu Hrvatske komore arhitekata i Ministarstva graditeljstva i prostornoga ure?enja. Ukupna naklada iznosi 5000 primjeraka, a tiskana je u svibnju ove godine. U radu uredništva sudjelovali su Helena Knifi? Schaps - urednica, Borka Bobovec, Rajka Bunjevac, Damir Fabijani? i Andriana Pozojevi?. Fotografije unutar publikacije rad su našeg renomiranog fotografa Damira Fabijani?a, a dizajn publikacije potpisuje Boris Ljubi?i?. S ponosom isti?emo da su predgovore za publikaciju ApolitikA napisali predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi?, ministrica Anka Mrak Taritaš koja je i sama sudjelovala u izradi ovog dokumenta, te predsjednik Hrvatske komore arhitekata gospodin Tomislav ?urkovi?.

Publikacija ApolitikA distribuirana je Vladi Republike Hrvatske, Saborskim zastupnicima, svim redovnim i po?asnim ?lanovima Hrvatske komore arhitekata, istaknutim pojedincima, ministarstvima, institucijama, sveu?ilištima, sveu?ilišnim knji?nicama, jedinicama podru?ne (regionalne) samouprave, ?upanijskim zavodima za prostorno ure?enje, turisti?kim zajednicama, uredima dr?avne uprave za turizam.

U svrhu promocije dokumenta ApolitkA, redovno su objavljivani tekstovi o temama obra?ivanih dokumentom, u javnim glasilima poput ?asopisa CREN, te stru?nih ?asopisa Oris, Presjek i Korak u prostor.

Neke od tema o kojima je Radna skupina raspravljala na sjednicama:

  • Na?ini provo?enja edukacije o arhitektonskim politikama
  • Na?ini implementacije ciljeva zadanih dokumentom
  • Uvrštavanje arhitektonskih politika u izborne kolegije na sveu?ilištima i nastavni kurikulum

Radna skupina nastavit ?e s radom u 2016. godini prema Planu i programu aktivnosti.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站