Nakon što je u 2016. godini uspostavljen nov na?in obavljanja platno-prometnih transakcija prema SEPA pravilima (tj. prema pravilima jedinstvenog podru?ja pla?anja u eurima – the Single Euro Payments Area), od 5. lipnja u Hrvatskoj zapo?inje primjena HRK SDD-sheme – SEPA izravnog tere?enja. Ono tvrtkama i komunalnim tvrtkama omogu?ava da izravna tere?enja, kojima korisnici pla?aju njihove usluge, provode jednostavno i brzo, samo s jednom poslovnom bankom, uz bolju kontrolu, ni?e troškove za primatelja i u?inkovitiju neprekinutu obradu naloga.

Rije? je o jedinstvenom skupu pravila, praksi, standarda i provedbenih smjernica dogovorenih unutar bankovne zajednice u Republici Hrvatskoj, namijenjenima izravnom tere?enju u kunama. Shema je uskla?ena sa SEPA platnom shemom EPC-a (European Payments Council), poštuju?i pritom sve nacionalne specifi?nosti kako bi se sudionicima nacionalnoga platnog prometa olakšao prelazak na SEPA platnu shemu u trenutku uvo?enja eura kao slu?bene valute Republike Hrvatske. 

Izravno tere?enje u Europskoj uniji ?esto se koristi za tzv. ponavljaju?a pla?anja (npr. za komunalne ra?une, ra?une teleoperatera, naknade za u?ine, naknade za boravak u vrti?u, školarine i druga sli?na pla?anja). U Hrvatskoj je pla?anje izravnim tere?enjem prisutno ve? 17 godina, no novi SEPA standard – SDD donosi promjenu u obradi naloga izravnih tere?enja i pojednostavljen proces pla?anja.

Prema SDD-shemi, komercijalna ili komunalna tvrtka (primatelj) za provedbu naloga od 5. lipnja 2017. mo?e ugovoriti uslugu izravnog tere?enja ako to ?eli  samo s jednom poslovnom bankom, neovisno u kojoj banci u RH platitelji imaju otvorene transakcijske ra?une koji se terete nalozima izravnog tere?enja. Banka primatelja pla?anja, koju primatelj pla?anja odabere kao banku posredstvom koje ?e procesirati naloge izravnih tere?enja, uputiti ?e putem  Nacionalnog klirinškog sustava  naloge izravnih tere?enja bankama u RH u kojima platitelji imaju otvorene transakcijske ra?une, a koje je platitelj naveo u dokumentu o suglasnosti kao ra?un tere?enja. Dosad je primatelj pla?anja morao sa svakom bankom bilateralno ugovoriti procesiranje naloga izravnih tere?enja, i to samo za platitelje te banke.

Uslugu ?e mo?i koristiti svi primatelji pla?anja pod uvjetom da imaju otvoren transakcijski ra?un u banci primatelja, da su tehni?ki spremni za SEPA izravno tere?enje i da su od korisnika svojih usluga dobili jedinstvenu Suglasnost za pla?anje SEPA izravnim tere?enjem.

Ovako se platiteljima omogu?uje redovito pla?anje obveza prema primatelju pla?anja. SEPA pravila tako?er propisuju niz pogodnosti za platitelje od kojih izdvajamo pravo platitelja na povrat pla?enih sredstava (tzv. refund), pravo na opoziv jednog naloga (tzv. refusal), obvezu primatelja pla?anja da platitelju pošalje obavijest o datumu i iznosu tere?enja i sl. Ovo su  pravila koja prema SEPA-standardu vrijede u cijeloj Europskoj uniji.

Hrvatski SEPA forum (HSF) (sudionici su Hrvatska narodna banka, Hrvatska udruga banaka, Financijska agencija, Ministarstvo financija, Hrvatska obrtni?ka komora i Hrvatska gospodarska komora; HGK predsjedava HSF-om) dosad je organizirao gotovo 60 radionica širom Hrvatske, i za postoje?e, i za budu?e primatelje, a u slu?aju iskazanog interesa, mogu?e je organizirati i dodatne radionice.

Nacionalnim planom prelaska na SEPA-u u Dodatku 3 propisana su pravila prelaska postoje?e usluge izravnih tere?enja na SEPA izravna tere?enja.

Pravila Osnovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) i Pravila Poslovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) te sva pripadaju?a dokumentacija i detaljnije informacije mogu se prona?i na internetskoj stranici SEPA-projekta www.sepa.hr.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站