Republika Hrvatska i ove godine obilje?ava Svjetski tjedan novca i Europski tjedan novca, u razdoblju od 14. do 18. o?ujka 2016. godina, sa ?eljom da sustavno i trajno poti?e u?enje i pou?avanje za financijsku pismenost, kako bi što više gra?ana, posebice mladih, steklo financijsko obrazovanje.

U projektu Svjetskog i Europskog tjedna novca u Republici Hrvatskoj sudjeluju: Ministarstvo financija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo gospodarstva, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska udruga banaka, Hrvatska narodna banka, Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatska gospodarska komora, Udruga društava za upravljanjem mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravaju?ih društava te Hrvatska udruga poslodavaca.

Tijekom Tjedna ?e se organizirati brojne aktivnosti, okrugli stolovi, posjeti u?enika i studenata dr?avnim i financijskim institucijama, studentske debate, predavanja za srednjoškolce i studente širom Republike Hrvatske, prigodne nagradne igre i prezentacije, objava materijala vezanog uz financijsku pismenost te mnoge druge aktivnosti.

Obilje?avanje Svjetskog i Europskog tjedna novca zapo?et ?e Okruglim stolom "Financijska pismenost i mladi", kojeg zajedni?ki organiziraju sve navedene institucije, a koji ?e se odr?ati 14. o?ujka 2016. u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Više informacija o Okruglom stolu te obrazac za prijavu sudionika mo?ete na?i na web stranici Ministarstva financija

Hrvatska gospodarska komora kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na podizanje financijske pismenosti potroša?a i gospodarskih subjekata, a tijekom obilje?avanja Svjetskog i Europskog tjedna novca odr?ala je sljede?a doga?anja:

Ponedjeljak, 14. o?ujka 2016. u 10,30 sati

OSIJEK, Ekonomski fakultetu u Osijeku

Tematska konferencija „Financijska pismenost i visokoškolske ustanove“

 

?etvrtak, 17. o?ujka 2016. u 12,00 sati

PULA, ?upanijska komora Pula

Predavanje „Financijska pismenost u srednjim školama“

 

Petak, 18. o?ujka 2016. u 12,00 sati

SPLIT, ?upanijska komora Split

Predavanje „Financijska pismenost u srednjim školama“

 

Petak, 18. o?ujka 2016. u 11,00 sati

ZAGREB, Hrvatska gospodarska komora

Okrugli stol „Financijska pismenost u hrvatskim školama“ 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站