Novi Zakon o sprje?avanju pranja novca i financiranja terorizma ( NN 108/17, 39/19) stupio je na  snagu 1. sije?nja 2018. godine.

Kako bi se obveznici provo?enja Zakona (me?u ostalima i ra?unovo?e, revizori i porezni savjetnici) do po?etka primjene novog Zakona uskladili sa svojim novim obvezama i pripremili za njihovo provo?enje, Financijski inspektorat Ministarstva financija je sastavio letak u kojemu su navedene najva?nije novosti koje se odnose na njihove sektore u odnosu na trenutno va?e?i Zakon. Letak mo?ete preuzeti u rubrici Prilo?eni dokumenti 

Pored ostalih, obveznici provedbe mjera i radnji sukladno Zakonu su i ?lanice strukovnih udru?enja koja djeluju u okviru Sektora: Udru?enja banaka, Udru?enja osiguravatelja, Udru?enja leasing društava, Udru?enja faktoring društava, Udru?enja za poslovanje i posredovanje na financijskim tr?ištima, Udru?enja društava za upravljanje investicijskim fondovima, Udru?enja zastupnika u osiguranju, Udru?enja posrednika u osiguranju, Udru?enja društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravaju?ih društava te stambene štedionice,  karti?ne ku?e i društva za izdavanje elektroni?kog novca.

Novi Zakon o sprje?avanju pranja novca i financiranju terorizma  predvi?a uspostavu Registra stvarnih vlasnika koji ?e operativno voditi Financijska agencija (FINA). Obavijest Ministarstva financija, Ureda za sprje?avanje pranja novca o Registru stvarnih vlasnika mo?ete na?i na našoj poveznici.

Sektor za financijske institucije i ekonomske analize u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom, Uredom za sprje?avanje pranja novca, Financijskim inspektoratom i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, kao i sa stranim partnerima organizira razli?ite oblike edukacije na temu sprje?avanja pranja novca za ?lanice navedenih strukovnih udru?enja.

Sektor za financijske institucije i ekonomske analize organizirao je 44 edukacije na kojima je sudjelovalo više od 3.500 sudionika, predstavnika financijskih institucija.

Korisne web stranice:

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站