SEPA – jedinstveno podru?je pla?anja u eurima (engl. Single Euro Payments Area) jest podru?je  na kojemu potroša?i, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu upla?ivati i primati pla?anja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj inicijative SEPA-e  je uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

Podru?je SEPA-e obuhva?a 36 dr?ave: sve ?lanice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u Hrvatskoj

S pristupanjem Europskoj uniji krajnji rok migracije na SEPA-u koji je definiran Uredbom 260/2012 obvezuju?i je i za Republiku Hrvatsku. U tu svrhu, na inicijativu Nacionalnog odbora za platni promet, pokrenut je nacionalni projekt SEPA u Republici Hrvatskoj.

Sve o projektu SEPA u Republici Hrvatskoj mo?ete prona?i na www.sepa.hr

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站