Objavljeno: 02. 12. 2019. , A?urirano: 03. 12. 2019.

Prema Pravilniku o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine 53/19) pravni subjekti du?ni su upisati tra?ene podatke o stvarnim vlasnicima tvrtki do 31. prosinca 2019. u Registar stvarnih vlasnika.

Registar stvarnih vlasnika središnja je elektroni?ka baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova, ustrojena na temelju ?lanaka 32. – 36. Zakona o sprje?avanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19). Vodi ga Fina, u ime Ministarstva financija – Ureda za sprje?avanje pranja novca i financiranja terorizma.

Pod pojmom stvarnoga vlasnika misli se na svaku fizi?ku osobu, ili njih više, koji su kona?ni vlasnici stranke, kontroliraju stranku, odnosno upravljaju njome. U taj opis pripadaju i fizi?ke osobe koje provode krajnju kontrolu nad pravnom osobom. 

Pravni subjekti koji su du?ni upisati podatke u Registar jesu:

  • trgova?ka društva
  • podru?nice stranih trgova?kih društava
  • udruge
  • zaklade
  • fondacije
  • ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave nije jedini osniva?.

Kako bi što ve?i broj pravnih subjekata pravodobno i pravilno unio potrebne podatke u Registar stvarnih vlasnika, Hrvatska gospodarska komora i Ured za sprje?avanje pranja novca tijekom lipnja, srpnja i rujna organizirali su edukacije o upisu u Registar u svim ?upanijskim komorama.

Sve ostale informacije o Registru, uklju?uju?i prezentacije s edukacija, dostupne su ovdje.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站