Objavljeno: 27. 03. 2018. , A?urirano: 30. 01. 2019.

Ve? drugu godinu zaredom prepoznavši zna?aj financijske pismenosti, HGK je u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i podršku Ministarstva financija i HANFA-e pokrenula projekt Više znamo, bolje razumijemo za u?enike i nastavnike srednjih škola u Zagrebu. Predavanja za u?enike i nastavnike radi upoznavanja s va?noš?u financijske pismenosti te stjecanja znanja i vještina potrebnih za uspješno upravljanje osobnim financijama odr?ali su predava?i iz Udru?enja financijskih institucija HGK, HANFA-e i MIFINA-e.

Za potrebe projekta izra?ena je i prigodna brošura sa svim informacijama i pojmovima povezanima s financijskom pismenoš?u, koju mo?ete prona?i u rubrici Prilo?eni dokumenti.

Evaluacija pilot-projekta Više znamo, bolje razumijemo odr?ana je na okruglom stolu, koji je organiziraran u HGK 15. o?ujka.

Izvor: HGK; Snimio: Marin Marinovi?.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站